Заходи щодо відзначення Всеукраїнського фестивалю науки у ЖДТУ

Shares

В квітні-травні в університеті проходять заходи Всеукраїнського фестивалю науки.

ЗАХОДИ IX ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ

у Житомирському державному технологічному університеті у 2015 році Продовжувати читання Заходи щодо відзначення Всеукраїнського фестивалю науки у ЖДТУ

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

Редакційно-видавничим відділом ЖДТУ видано:

11Євдокімов В.В., Грицишен Д.О., Ніколаєва С.П. „Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній: теорія, методика, організація” : монографія

Лізингова діяльність це складне соціально-економічне явище, яке виконує ряд найважливіших завдань з формування та розвитку основних галузей економіки країни, сприяє активізації інвестиційних процесів і виробничої діяльності суб’єктів господарювання національної економіки. Особливого значення набуває необхідність використання такого фінансового інструменту ,як лізинг в інвестиційному процесі і реальному секторі економіки. За таких умов зростає необхідність дослідження проблем управління суб’єктами лізингового бізнесу, зокрема лізингових компаніями. Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку.

 

22Євдокімов В.В., Грицишен Д.О., Тарасенко С.В. „Бухгалтерський облік діяльності судноплавних компаній: теорія, методика, організація” : монографія

В монографії розкрито проблеми теорій, методології та організації господарської діяльності судноплавних компаній. Зокрема, розкрито особливості функціонування судноплавних підприємств України та розроблено бухгалтерські моделі їх господарської діяльності. Окремі розділи присвячені розробці організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку морських/річкових суден, калькулюванню собівартості транспортних послуг та обліковому забезпеченню управління доходами та фінансовими результатами судноплавних компаній.
Видання призначено для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку.

 

33Чижевська Л.В., Масловська А.Ю. „Словние економічних термінів: бухгалтерський облік, фінанси

Унікальність словника полягає в синтезі понять бухгалтерського обліку та фінансів. Перевагою даного словника є не тільки ознайомлення з категоріальним апаратом бухгалтерського обліку та фінансів, але й спроба їх зіставлення та порівняння. Наявність термінологічних невідповідностей впливає на спілкування спеціалістів різних наук. Їх аналітичне зіставлення сприяє наближенню категоріального апарату суміжних дисциплін.

Авторами виявлено найбільш важливі категорії фінансів та зроблена спроба їх порівняння з метою мінімізації термінологічної плутанини. Розглянутий у словнику термінологічний перелік є неповним, його основними завданнями є формування у читача загального розуміння найбільш поширених термінів. Словник містить основні поняття бухгалтерського обліку і фінансів, по кожному з яких наведено визначення сутності.

 

44Оверчук А.В. „Фінансовий план підприємтсва” : навчальний посібник

У навчальному посібнику розкривається сутність фінансового планування, етапи його реалізації, участь у системі управління підприємством. Висвітлено передумови та принципи впровадження фінансового планування на підприємствах, розкрито проблеми, пов’язані з його застосуванням. Докладно охарактеризовано механізм побудови основних розділів фінансового плану.

 

55Муляр В.І. „Політологія” : навчальний посібник

В навчальному посібнику систематизовані базові знання про політику як важливу і невід’ємну галузь життя суспільства. Подано історію політичної думки від найдавніших часів до сьогодні. Розглянуто такі основні поняття політичної науки, як влада, політична система суспільства, політичний режим, держава, політична партія та партійна система, політична культура, людина у якості об’єкта та суб’єкта політики. Проаналізовано політичне життя сучасного світу, сформульовані основні тенденції його розвитку.
Для студентів вищих навчальних закладів ,аспірантів, викладачів, усіх ,хто цікавиться політичним життям суспільства.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

Редакційно-видавничим відділом ЖДТУ видано:

modern-fiz-him-mopkСоболевський Р.В., Левицький В.Г., Стріха В.А., Коробійчук В.В. „Сучасні фізико-хімічні методи обробки природного каменю” : навчальний посібник

У навчальному посібнику розглянуто фізичну суть фізико-хімічних методів обробки природного каменю, їх переваги і недоліки, напрями використання, технологію процесу обробки ,а також описане сучасне вітчизняне й іноземне обладнання та матеріали для обробки каменю цими способами.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями та спеціалізаціями, пов’язаними з каменеобробною промисловістю.

 

technical-zasobi-automaticБезвесільна О.М., Коробійчук І.В. „Технічні засоби автоматизації”: підручник

У підручнику викладено основні фундаментальні теоретичні положення з питань технічних засобів автоматизації (ТЗА). Надано методику та приклади розрахунків ТЗА, відповідні навчальні програми розрахунків у ТЗА для цифрових ЕОМ, а також відомості про практичне застосування ТЗА і нові напрямки у галузі розробки та вдосконалення ТЗА, Акцент зроблено на сучасні найбільш досконалі різновиди ТЗА, які практично не описані у технічній літературі. Наведено методику та приклад розрахунків ТЗА. Досліджено можливості практичного застосування і нові напрями у галузі розробки і удосконалення ТЗА.

Призначено для студентів, аспірантів, докторантів приладобудівних спеціальностей та спеціальностей з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій вищих навчальних закладів, а також для фахівців науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій приладобудівного профілю.

 

bo-zabezpechennya-ebpБоримська К.П. „Бухгалтерський облік в системі забезпечення економічної безпеки підприємства: проблеми методології й організації” : монографія

Монографію присвячено теоретико-методологічним та організаційно-методичним засадам облікового забезпечення економічної безпеки підприємства в інформаційному суспільстві. Окрему увагу приділено обґрунтуванню концепції інтегрованого облікового забезпечення системи економічної безпеки підприємства для цілей управління в реалізації інвестиційних рішень. На основі даної концепції розроблено методологічні засади удосконалення бухгалтерського обліку витрат на інвестиційні проекти та операції з похідними фінансовими інструментами.

Видання призначено для докторантів, аспірантів,, магістрантів, наукових співробітників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів ,які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку та управління економічною безпекою суб’єктів господарювання.

 

people-capital-ukraineЛюдський капітал України: демографічні передумови та соціально-економічні чинники формування : кол. монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельничука Д.П.

У монографії викладено результати наукових досліджень, присвячених актуальним проблемам нагромадження та продуктивного використання людського капіталу. Значна увага приділяється визначенню пріоритетів та конкретизації важелів модернізації сфери соціально-трудових відносин, системи освіти та професійної підготовки, уточненню курсу демографічної, соціальної та економічної політики України.

Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців з управління персоналом та економіки праці, а також усім, хто цікавиться проблемами управління людським капіталом.

 

automatic-elektroprivodКоробійчук І.В., Конишев В.С. „Автоматизований електропривод” : навчальний посібник

Викладена теорія і практика сучасних систем автоматизованого керування електроприводами – від релейно-контакторних до цифрових систем керування електроприводами. Розглянуті системи керування з різними типами двигунів: асинхронними, синхронними, постійного струму, кроковими і вентильними. Наведено опис елементів і пристроїв схем керування, розглянуті та замкнуті схеми електроприводів з двигунами постійного та змінного струму. Викладені питання застосування електроприводів в системах автоматизації технологічних процесів.

Видання призначено для студентів галузі знань „автоматика та управління” вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для аспірантів, педагогічних працівників та науковців, практичних фахівців.

 

upravlinnya-fed-bankivЛисенок О.В. „Управління фінансово-економічною діяльністю банків: теорія, методологія, практика : монографія

Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем управління фінансово-економічною діяльністю банків у період 2005–2013 рр. Розглянуто методологічні засади створення системи управління фінансами та комплексного процесу управління фінансово-економічною діяльністю банків. Аналітичні моделі та прийоми адаптовані до умов діяльності вітчизняних банків та спрямовані на підвищення ефективності процесу здійснення фінансово-економічної діяльності банківських установ. Автором розроблено пропозиції з оцінки соціально-економічної ефективності банків.

Рекомендовано для магістрів, аспірантів, докторантів та осіб, що цікавляться проблемами фінансово-економічної діяльності банків.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Заходи щодо відзначення Всеукраїнського фестивалю науки у ЖДТУ

Shares

14-17 травня  в університеті пройдуть заходи Всеукраїнського фестивалю науки.

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

Редакційно-видавничим відділом ЖДТУ видано:

econom-pidprВалінкевич Н.В. „Організаційно-економічна модернізація підприємств харчової промисловості в умовах інноваційної економіки: проблеми теорії та практики”: монографія

У монографії досліджено генезис змісту модернізації підприємств, проблеми, необхідність та можливості впровадження організаційно-економічної модернізації на підприємствах харчової промисловості. Розглянуто питання щодо перспектив зростання виробництва продуктів харчування підприємствами України, запропонована економіко-математична модель модернізації виробництва продукції підприємств харчової промисловості.

Призначена для магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів та спеціалістів у сфері економіки підприємства, менеджменту та маркетингу.

 

tech-remont„Технологія ремонту та відновлення (фінішна алмазно-абразивна обробка еластичними інструментами в ремонтному виробництві): монографія / Клименко С.А., Бурикін В.В., Полонський Л.Г., Сніцар В.Г.

Розглянуто сучасні технології фінішної алмазно-абразивної обробки поверхонь деталей еластичними інструментами. Наведено результати розробок, досліджень і впровадження у ремонтну практику нових високоефективних процесів стрічкового шліфування, полірування, хонінгування та суперфінішування. Проаналізовано особливості обробки наплавлених, газометричних та інших покриттів алмазно-абразивними еластичними інструментами.

Монографія рекомендується для студентів спеціальності 7.05050201 „Технології машинобудування”, а також спеціалістів, магістрів, аспірантів машинобудівних спеціальностей та інженерно-технічних працівників підприємств.

 

management„Менеджмент суб’єктів господарювання: теорія та практика”: кол. монографія / за ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М.

У монографії розглянуті теоретико-прикладні аспекти менеджменту суб’єктів господарювання, визначені проблеми та перспективи його розвитку. Значна увага приділяється інноваційно-інвестиційній складовій менеджменту, питанням стратегічного менеджменту та управління змінами, кадровому менеджменту, питанням маркетингу та логістики.

Призначена для викладачів навчальних закладів, аспірантів, студентів, керівників, менеджерів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

Редакційно-видавничим відділом ЖДТУ видано:

praktikumРайковська Г.О.„Нарисна геометрія. Практикум”: навчальний посібник

Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу нарисної геометрії, вправи для самопідготовки і перевірки знань – тест-контроль, типові приклади та хід розв’язання задач, а також багатоваріантні завдання для комплексних графічних робіт з методичними порадами та прикладами виконання кожного з них.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих технічних навчальних закладів.

 

statistika„Статистика”: навчальний посібник

У посібнику розглянуто основні теми, що передбачені для вивчення в курсі „Статистика”. Особлива увага приділяється висвітленню порядку організації та проведення спостереження, а також статистичному вивченню взаємозв’язків соціально-економічних явищ. Окрема тема присвячена особливостям графічного і табличного відображення статистичних даних.

Друге видання посібника перероблене і доповнене з урахуванням змін у законодавстві та суспільному житті України, а також досвіду викладання навчальної дисципліни.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

Редакційно-видавничим відділом ЖДТУ видано:

1„Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві”: навчальний посібник

Навчальний посібник висвітлює особливості організації і ведення бухгалтерського обліку у сільськогосподарських підприємствах. Розділи навчального посібника присвячені питанням бухгалтерського обліку біологічних активів, земельних ділянок і виробництва сільськогосподарських підприємств. Розкрито особливості звітності та оподаткування сільськогосподарських підприємств, а також систему внутрішнього контролю у них.

Друге видання посібника перероблене і доповнене з урахуванням змін у законодавстві та досвіду викладання навчальної дисципліни.

 

2Панченко І.А. „Бухгалтерський облік прибутку в умовах трансформації підходів до системи управління: концептуальні засади: монографія

Монографію присвячено теоретико-методологічним та організаційно-методичним засадам бухгалтерського обліку формування, розподілу та використання прибутку в умовах трансформації підходів до системи управління. Окрему увагу приділено проблемним питанням формування обліково-аналітичного забезпечення ризик-орієнтованого управління прибутком. Розроблено методологічно засади удосконалення бухгалтерського обліку формування, розподілу та використання прибутку з врахуванням ризику та інформаційних запитів користувачів облікової інформації.

 

3„Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави: монографія

У монографії проаналізовані теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування та використання людського капіталу за сучасних умов господарювання. Значна увага приділяється проблемам і перспективам управління людським капіталом на макро- та мікроекономічному рівнях в контексті пріоритетів становлення соціально орієнтованої держави.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Заходи щодо відзначення Всеукраїнського фестивалю науки у ЖДТУ

Shares

ЗАХОДИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ

у Житомирському державному технологічному університеті у 2013 році

Дата і час проведення Захід Відповідальні особи Місце проведення
23 квітня 10-00 год. Презентація інноваційних розробок науковців ЖДТУ в економічній галузі Денисюк О.Г. Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації
23 квітня 11-00 год. Виставка наукових розробок на факультетах:
– інженерної механіки,
– інформаційно-комп’ютерних технологій
Громовий О.А.
Болотній О.Г.
Хол актової зали ЖДТУ
24 квітня 11-00 год. Виставка наукових розробок гірничо-екологічного факультету Котенко В.В. Хол актової зали ЖДТУ
23-25 квітня Виставка мінералів та гірських порід родовищ України та світу Кальчук С.В. 310 ауд.
25 квітня 11-00 год. Виставка наукових розробок:
– Інституту бухгалтерського обліку і фінансів;
– факультету економіки та менеджменту
Давидюк Т.В.
Денисюк О.Г.
Хол актової зали ЖДТУ
15 травня 10-00 год. Презентація інноваційних розробок науковців ЖДТУ в галузі машинобудування Громовий О.А. Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації
15-17 травня Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки Олійник О.В.
Легенчук С.Ф.
248 ауд.
23-25 квітня
15-17 травня
Виставка науково-технічних досягнень науковців університету та охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності Ципоренко О.Д. Музей
23-25 квітня
15-17 травня
Виставка видавничої діяльності ЖДТУ Пєкарєва Н.С.
Могиленко О.М.
Музей, бібліотека

ЗАХОДИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ

на факультетах та в інституті обліку і фінансів

Дата і час проведення Захід Відповідальні особи Місце проведення
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
1-4 квітня Науково-методичний on-line семінар студентів, магістрантів, аспірантів та професорсько-викладацького складу ФІКТ «Досягнення та перспективи розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій» Болотній О.Г. ауд. 240
18-20 квітня Презентація зразків новітнього навчального устаткування за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Добржанський О.О. ауд. 120
8-10 квітня Науково-методичний семінар «Перспективи впровадження в університеті системи дистанційного навчання європейського зразка» Каргополова Н.П. ауд. 240
15-17 квітня Презентація інженерно-конструкторських розробок студентів за напрямом «Комп’ютерно-інтегровані системи моніторингу, управління та зв’язку» Манойлов В.П. ауд. П-409
20-25 квітня Творчі майстерні з провідними науковцями університету та практикуючими спеціалістами за головними науково-прикладними напрямами ФІКТ «Радіотехніка і телекомунікації», «Автоматизація технологічних процесів», «Технології  програмування» Каргополова Н.П.
Морозов А.В.
Манойлов В.П.
Подчашинський Ю.О.
ауд. 240, 248, 226,104
20-25 квітня Презентація наукових розробок учасників Всеукраїнських конкурсів наукових робіт Морозов А.В.Подчашинський Ю.О. хол актової зали
Факультет інженерної механіки
23 квітня Презентація отриманих зразків наноплівки для сонячних батарей Москвін П.П. Кафедра фізики
25 квітня Виставка зразків наукових розробок у машинобудуванні Громовий О.А. музей ЖДТУ
25 квітня Виставка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності Ципоренко О.Д. музей ЖДТУ
Гірничо-екологічний факультет
2-4 квітня Міжкафедральний студентський науково-практичний семінар «Досягнення молодих учених» Могельницька Л.Ф. Кафедра іноземних мов
10 квітня Наукові читання, присвячені пам’яті проф. М.Т. Бакка Кальчук С.В.
Соболевський Р.В.
Конференц-зал
10-12 квітня Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології та геотехнологій» Котенко В.В. Конференц-зал
23 квітня 1400-1500 Семінар «Обґрунтування наукових засад безпечного збирання та транспортування твердих побутових відходів (на прикладі м. Житомира)» Коцюба І.Г. Кафедра екології
24 квітня 1400-1500 Круглий стіл «Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження» Давидова І.В. Кафедра екології
25 квітня 1400-1500 Семінар «Екологічні аспекти впливу емісій цементного виробництва на властивості чорнозему опідзоленого західного лісостепу» Ізюмова О.Г. Кафедра екології
25 квітня Круглий стіл «Висвітлення результатів досліджень:
– методика геометризації покладів пірофілітових сланців,
– управління якістю блочної продукції,
– методи оцінки кількісних і якісних параметрів бурштинових покладів»
Толкач О.М.
Левицький В.Г.
Ковалевич Л.А.
Кафедра маркшейдерії
Факультет економіки і менеджменту
23 квітня Круглий стіл «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу сучасних підприємств різних організаційно-правових форм» Бурачек І.В.
Давидюк Ю.В.
ауд. 248
24 квітня Науковий семінар «Формування логістичної стратегії діяльності підприємств харчової промисловості» Рудківський О.А. ауд.415
25 квітня Засідання школи практичного менеджменту з питань розгляду практичних аспектів діяльності фінансово-кредитних установ Тарасюк Г.М.
Бурачек І.В.
 ауд. 248
24 квітня Науковий семінар «Еколого-економічні аспекти забезпечення продовольчої безпеки регіону Міляр Л.Ф. ауд.415
24 квітня Науково-практична студентська конференція «Видатні меценати України» Дідківська О.І. ауд. 228 б
17-18 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів “Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід” Тарасюк Г.М. Конференц-зал
24 квітня 1100 Науковий семінар «Потенціал та розвиток промислових підприємств України в умовах транзитивної економіки» Валінкевич Н.В
Кучменко В.О.
ауд. 316
25 квітня V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих учених “Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” Обіход С.В. Кафедра УПіЕП
Інститут обліку і фінансів
21 лютого Одинадцята Всеукраїнська наукова Internet-конференція “Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю” Бутинець Ф.Ф. ауд. 248
Квітень Науковий семінар викладачів, здобувачів наукових ступенів, докторантів і аспірантів інституту обліку і фінансів “Наукові дослідження в бухгалтерському обліку, контролі та аналізі” Остап’юк Н.А. ауд. 248

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

„Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку” : колективна монографія / за ред. д.е.н., проф. Г.М. Тарасюк

У монографії розглянуто теоретико-прикладні аспекти менеджменту суб’єктів господарювання, визначені проблеми та перспективи його розвитку. Значна увага приділяється інноваційно-інвестиційній складовій менеджменту, питанням стратегічного менеджменту та управління змінами, кадровому менеджменту, питанням маркетингу та логістики.

 

Я.В. Лебедзевич „Податкова система”: навч.-метод. посібник

Систематизовано теоретичні та практичні питання адміністрування податків, зборів згідно з Податковим кодексом України. Наведено методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни, плани семінарських занять, практичні завдання, ситуаційні вправи, перелік питань для самоконтролю та іспиту, тестові завдання, глосарій тощо.

 

О.М. Безвесільна, Г.С. Тимчик „Технологічні вимірювання та прилади, перетворюючі пристрої приладів”: підручник

У підручнику викладено основні фундаментальні теоретичні положення з питань перетворюючих пристроїв приладів (ППП), а також відомості про практичне застосування ППП. Акцент зроблено на сучасні найбільш досконалі різновиди перетворювачів, які практично не описані у технічній літературі. Наведено методику та приклади розрахунків ППП, відповідні навчальні програми для цифрових ЕОМ. Досліджено можливості практичного застосування і нові напрями у галузі розробки і удосконалення перетворюючих пристроїв приладів.

 

Н.І. Петренко „Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства: проблеми теорії, методології, практики”: монографія

В монографії представлено результати дослідження складних, суперечливих питань облікового відображення різних фінансово-економічних процесів, визначено їх зворотній вплив на якість прийняття управлінських рішень, переосмислено теоретичні, методологічні та практичні проблеми обліку, контролю та аналізу операцій з руху пасивів. Головна теза монографії – облік операцій з пасивами всіляко сприяє підвищенню добробуту підприємства, соціальному захисту працюючих, захисту інтересів власника.

 

І.С. Волинець, М.О. Козлова, А.В. Рабошук „Business English. Course 1”: навч. посібник

Спрямований на закріплення отриманих українською мовою знань з економічних дисциплін із одночасним формуванням відповідного словникового запасу англійською мовою та вміння вільно вести дискусії з економічної тематики, здійснювати переклад неадаптованої фахової літератури.

 

В.Г. Кравець, О.О. Вовк, В.В. Котенко, О.М. Терентьєв „Прикладна геодинаміка вибуху в гірництві та геотехнічному будівництві”: монографія

Розглянуто основні теоретичні аспекти геодинамічних явищ, які виникають в масивах гірських порід в результаті вибуху. Наведено математичні моделі різних типів ґрунтів для вивчення динамічних параметрів хвильового руху. Проведено моделювання вибуху зарядів у різних середовищах і представлено експериментальні дослідження параметрів деформації. Розглянуто параметри сейсмічних хвиль та їх закономірності поширення. Окремо розглянуто питання детонації та ініціювання промислових вибухових речовин.

 

Т.А. Бутинець, Т.В. Давидюк, І.В. Жиглей, І.В. Замула „Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкого розвитку економіки України”: монографія

Монографія присвячена проблемам розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку та господарського контролю для забезпечення стійкого розвитку економіки країни. Діючі системи бухгалтерського обліку та господарського контролю не забезпечують достатнього системного відображення еколого-соціальних процесів, що зумовлює актуальність досліджень у цьому напрямі.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

/** * */