Конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2019 навчальний рік

Shares

Житомирський державний технологічний університет оголошує конкурсний прийом у 2019 році до аспірантури та докторантури за наступними науковими спеціальностями: Продовжувати читання Конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2019 навчальний рік

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2018 році

Shares

Житомирський державний технологічний університет оголошує конкурсний прийом до аспірантури та докторантури за наступними спеціальностями: Продовжувати читання Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2018 році

Відкрито прийом документів до аспірантури з підготовки докторів філософії (PhD) та докторантури з підготовки докторів наук

Shares

Відповідно до Правил прийому до аспірантури і докторантури ЖДТУ, оголошується прийом документів на вступні випробування до аспірантури з підготовки докторів філософії (PhD) та докторантури з підготовки докторів наук за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб з 21 серпня до 31 серпня 2017 р.

Вступні випробування відбудуться з 01 вересня до 12 вересня 2017 р. Продовжувати читання Відкрито прийом документів до аспірантури з підготовки докторів філософії (PhD) та докторантури з підготовки докторів наук

Конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2017 навчальний рік

Shares

Житомирський державний технологічний університет оголошує конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2017 рік за науковими спеціальностями… Детальніше

Конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2016 навчальний рік

Shares

Житомирський державний технологічний університет оголошує конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2016 рік за науковими спеціальностями… Детальніше

Аспірантура та докторантура в межах Переліку нових наукових спеціальностей

Shares

Житомирський державний технологічний університет оголошує прийом до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями:

Продовжувати читання Аспірантура та докторантура в межах Переліку нових наукових спеціальностей

Конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2015 навчальний рік

Shares

Житомирський державний технологічний університет оголошує

конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2015 рік за науковими спеціальностями:

 

ДОКТОРАНТУРА

03.00.16 Екологія
05.02.08 Технологія машинобудування
05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Продовжувати читання Конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2015 навчальний рік

Конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2014 навчальний рік

Shares

Житомирський державний технологічний університет оголошує

конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2014 рік за науковими спеціальностями:

 

ДОКТОРАНТУРА

03.00.16 Екологія
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 

Докторантура має лише одну форму навчання – з відривом від виробництва. Термін навчання в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові  прикладні наукові дослідження.

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
1) коштів:

 • державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищим навчальним закладом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

 • заяву установленої форми з письмовою згодою наукового консультанта від ЖДТУ;
 • письмовий висновок наукового консультанта з оцінкою здатності вступника проводити на високому рівні наукові дослідження;
 • особисту анкету установленої форми;
 • список опублікованих після захисту кандидатської дисертації  наукових праць і винаходів за темою наукового дослідження (не менше 5 статей у фахових виданнях та не менше трьох тез доповідей);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • 2 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • довідку про середню місячну заробітну плату;
 • ксерокопію довідки про ідентифікаційний код;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі – докторська дисертація);
 • витяг з протоколу вченої ради факультету про затвердження напряму (теми) наукового дослідження;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома)

Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) подаються вступником особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються  докторантом особисто в десятиденний  термін після зарахування до докторантури.

Документи для вступу до докторантури приймаються з 1 червня до 15 вересня поточного року у відділ аспірантури і докторантури.

За довідками звертатись за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, Житомирський державний технологічний університет, відділ аспірантури (кімн. № 211), тел. 24-37-89.

Взаємозобов’язання докторанта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в угоді, якою передбачається своєчасне завершення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення докторантури та відповідальність сторін у разі невиконання умов угоди.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин докторант може бути відрахованим з докторантури.

Докторант, який був зарахований до докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість перебування в докторантурі згідно із законодавством України.

Термін перебування в докторантурі на загальних підставах не перевищує трьох років.

 

АСПІРАНТУРА

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
03.00.16 Екологія
05.02.08 Технологія машинобудування
05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи
05.13.03 Системи та процеси керування
05.13.07 Автоматизація процесів керування
05.15.01 Маркшейдерія
05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:
1) коштів:

 • Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищим навчальним закладом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

 • заяву установленої форми з письмовою згодою передбачуваного наукового керівника від ЖДТУ;
 • письмовий висновок наукового керівника з відображенням участі вступника у студентських наукових товариствах та оцінкою здатності вступника проводити на високому науковому рівні пошукові і прикладні наукові дослідження;
 • анкету аспіранта установленої форми;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (стаття, теза доповіді у науковому виданні за обраним науковим напрямом). Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • 2 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • ксерокопію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном,  – копію нострифікованого диплома);
 • ксерокопію витягу із заліково-екзаменаційних відомостей з оцінками);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • довідку про середню місячну заробітну плату;
 • ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

 

Документи для вступу до аспірантури приймаються з 1 червня до 15 вересня у відділ аспірантури і докторантури.

Вступні іспити до аспірантури проводяться на очну та заочну форми навчання. Вступники складають вступні іспити з 01 жовтня до 05 листопада:

 • за спеціальністю (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній науковій спеціальності);
 • з філософії;
 • іноземної мови на вибір (англійської, німецької, французької);

Допуск до вступних випробувань до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних випробувань в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Взаємозобов’язання університету та аспіранта, який навчається за державним замовленням, визначаються в угоді, яку аспірант підписує з університетом протягом першого місяця навчання. Підставою для підписання угоди є направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість перебування в аспірантурі згідно із законодавством України.

 

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ:

АСПІРАНТУРА

Зарахування до аспірантури проводиться на конкурсній основі на підставі результатів вступних іспитів на очну та заочну форми навчання з 1 грудня наказом ректора університету.

 

ДОКТОРАНТУРА

Відповідна кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури. Висновки кафедри подаються у відділ аспірантури для подальшого розгляду документів на науково-технічній раді університету до 01 жовтня.

Науково-технічна рада розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника та його наукового консультанта і приймає рішення щодо рекомендації вступника до докторантури з подальшим поданням матеріалів на розгляд вченої ради університету до 20 жовтня.

Вчена рада університету на підставі поданих висновків кафедри і НТР  щодо кожного вступника  приймає рішення про його зарахування до докторантури до 01 листопада.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора університету до 01 грудня.

 

За довідками звертатись за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, Житомирський державний технологічний університет, відділ аспірантури (кімн. № 211), тел. 24-37-89.

 

Оголошено прийом до аспірантури і докторантури на 2014 рік зі спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, на умовах контракту, для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства.

Прийом до аспірантури і докторантури у 2012 році на контрактних умовах

Shares

Житомирський державний технологічний університет оголошує

прийом до аспірантури і докторантури у 2012 році на контрактних умовах за науковими спеціальностями:

 

ДОКТОРАНТУРА

05.02.08 Технологія машинобудування
05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 

АСПІРАНТУРА

05.02.08 Технологія машинобудування
05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Документи для вступу до докторантури і аспірантури приймаються до 15 вересня поточного року у відділ аспірантури і докторантури.

Вступні іспити до аспірантури проводяться на очну та заочну форми навчання з 01 жовтня до 05 листопада.

В університеті функціонує спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Єфективність докторантури і аспірантури в цілому у 2011 році  склала відповідно 40% і 46,7%.

За довідками звертатися за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, Житомирський державний технологічний університет, відділ аспірантури (кімн. № 211), тел. 24-37-89, електронна пошта: koval.zc@ztu.edu.ua

/** * */