Заходи щодо відзначення Всеукраїнського фестивалю науки у ЖДТУ

Shares

ЗАХОДИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ

у Житомирському державному технологічному університеті у 2013 році

Дата і час проведення Захід Відповідальні особи Місце проведення
23 квітня 10-00 год. Презентація інноваційних розробок науковців ЖДТУ в економічній галузі Денисюк О.Г. Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації
23 квітня 11-00 год. Виставка наукових розробок на факультетах:
– інженерної механіки,
– інформаційно-комп’ютерних технологій
Громовий О.А.
Болотній О.Г.
Хол актової зали ЖДТУ
24 квітня 11-00 год. Виставка наукових розробок гірничо-екологічного факультету Котенко В.В. Хол актової зали ЖДТУ
23-25 квітня Виставка мінералів та гірських порід родовищ України та світу Кальчук С.В. 310 ауд.
25 квітня 11-00 год. Виставка наукових розробок:
– Інституту бухгалтерського обліку і фінансів;
– факультету економіки та менеджменту
Давидюк Т.В.
Денисюк О.Г.
Хол актової зали ЖДТУ
15 травня 10-00 год. Презентація інноваційних розробок науковців ЖДТУ в галузі машинобудування Громовий О.А. Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації
15-17 травня Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки Олійник О.В.
Легенчук С.Ф.
248 ауд.
23-25 квітня
15-17 травня
Виставка науково-технічних досягнень науковців університету та охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності Ципоренко О.Д. Музей
23-25 квітня
15-17 травня
Виставка видавничої діяльності ЖДТУ Пєкарєва Н.С.
Могиленко О.М.
Музей, бібліотека

ЗАХОДИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ

на факультетах та в інституті обліку і фінансів

Дата і час проведення Захід Відповідальні особи Місце проведення
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
1-4 квітня Науково-методичний on-line семінар студентів, магістрантів, аспірантів та професорсько-викладацького складу ФІКТ «Досягнення та перспективи розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій» Болотній О.Г. ауд. 240
18-20 квітня Презентація зразків новітнього навчального устаткування за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Добржанський О.О. ауд. 120
8-10 квітня Науково-методичний семінар «Перспективи впровадження в університеті системи дистанційного навчання європейського зразка» Каргополова Н.П. ауд. 240
15-17 квітня Презентація інженерно-конструкторських розробок студентів за напрямом «Комп’ютерно-інтегровані системи моніторингу, управління та зв’язку» Манойлов В.П. ауд. П-409
20-25 квітня Творчі майстерні з провідними науковцями університету та практикуючими спеціалістами за головними науково-прикладними напрямами ФІКТ «Радіотехніка і телекомунікації», «Автоматизація технологічних процесів», «Технології  програмування» Каргополова Н.П.
Морозов А.В.
Манойлов В.П.
Подчашинський Ю.О.
ауд. 240, 248, 226,104
20-25 квітня Презентація наукових розробок учасників Всеукраїнських конкурсів наукових робіт Морозов А.В.Подчашинський Ю.О. хол актової зали
Факультет інженерної механіки
23 квітня Презентація отриманих зразків наноплівки для сонячних батарей Москвін П.П. Кафедра фізики
25 квітня Виставка зразків наукових розробок у машинобудуванні Громовий О.А. музей ЖДТУ
25 квітня Виставка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності Ципоренко О.Д. музей ЖДТУ
Гірничо-екологічний факультет
2-4 квітня Міжкафедральний студентський науково-практичний семінар «Досягнення молодих учених» Могельницька Л.Ф. Кафедра іноземних мов
10 квітня Наукові читання, присвячені пам’яті проф. М.Т. Бакка Кальчук С.В.
Соболевський Р.В.
Конференц-зал
10-12 квітня Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології та геотехнологій» Котенко В.В. Конференц-зал
23 квітня 1400-1500 Семінар «Обґрунтування наукових засад безпечного збирання та транспортування твердих побутових відходів (на прикладі м. Житомира)» Коцюба І.Г. Кафедра екології
24 квітня 1400-1500 Круглий стіл «Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження» Давидова І.В. Кафедра екології
25 квітня 1400-1500 Семінар «Екологічні аспекти впливу емісій цементного виробництва на властивості чорнозему опідзоленого західного лісостепу» Ізюмова О.Г. Кафедра екології
25 квітня Круглий стіл «Висвітлення результатів досліджень:
– методика геометризації покладів пірофілітових сланців,
– управління якістю блочної продукції,
– методи оцінки кількісних і якісних параметрів бурштинових покладів»
Толкач О.М.
Левицький В.Г.
Ковалевич Л.А.
Кафедра маркшейдерії
Факультет економіки і менеджменту
23 квітня Круглий стіл «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу сучасних підприємств різних організаційно-правових форм» Бурачек І.В.
Давидюк Ю.В.
ауд. 248
24 квітня Науковий семінар «Формування логістичної стратегії діяльності підприємств харчової промисловості» Рудківський О.А. ауд.415
25 квітня Засідання школи практичного менеджменту з питань розгляду практичних аспектів діяльності фінансово-кредитних установ Тарасюк Г.М.
Бурачек І.В.
 ауд. 248
24 квітня Науковий семінар «Еколого-економічні аспекти забезпечення продовольчої безпеки регіону Міляр Л.Ф. ауд.415
24 квітня Науково-практична студентська конференція «Видатні меценати України» Дідківська О.І. ауд. 228 б
17-18 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів “Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід” Тарасюк Г.М. Конференц-зал
24 квітня 1100 Науковий семінар «Потенціал та розвиток промислових підприємств України в умовах транзитивної економіки» Валінкевич Н.В
Кучменко В.О.
ауд. 316
25 квітня V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих учених “Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” Обіход С.В. Кафедра УПіЕП
Інститут обліку і фінансів
21 лютого Одинадцята Всеукраїнська наукова Internet-конференція “Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю” Бутинець Ф.Ф. ауд. 248
Квітень Науковий семінар викладачів, здобувачів наукових ступенів, докторантів і аспірантів інституту обліку і фінансів “Наукові дослідження в бухгалтерському обліку, контролі та аналізі” Остап’юк Н.А. ауд. 248

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

„Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку” : колективна монографія / за ред. д.е.н., проф. Г.М. Тарасюк

У монографії розглянуто теоретико-прикладні аспекти менеджменту суб’єктів господарювання, визначені проблеми та перспективи його розвитку. Значна увага приділяється інноваційно-інвестиційній складовій менеджменту, питанням стратегічного менеджменту та управління змінами, кадровому менеджменту, питанням маркетингу та логістики.

 

Я.В. Лебедзевич „Податкова система”: навч.-метод. посібник

Систематизовано теоретичні та практичні питання адміністрування податків, зборів згідно з Податковим кодексом України. Наведено методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни, плани семінарських занять, практичні завдання, ситуаційні вправи, перелік питань для самоконтролю та іспиту, тестові завдання, глосарій тощо.

 

О.М. Безвесільна, Г.С. Тимчик „Технологічні вимірювання та прилади, перетворюючі пристрої приладів”: підручник

У підручнику викладено основні фундаментальні теоретичні положення з питань перетворюючих пристроїв приладів (ППП), а також відомості про практичне застосування ППП. Акцент зроблено на сучасні найбільш досконалі різновиди перетворювачів, які практично не описані у технічній літературі. Наведено методику та приклади розрахунків ППП, відповідні навчальні програми для цифрових ЕОМ. Досліджено можливості практичного застосування і нові напрями у галузі розробки і удосконалення перетворюючих пристроїв приладів.

 

Н.І. Петренко „Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства: проблеми теорії, методології, практики”: монографія

В монографії представлено результати дослідження складних, суперечливих питань облікового відображення різних фінансово-економічних процесів, визначено їх зворотній вплив на якість прийняття управлінських рішень, переосмислено теоретичні, методологічні та практичні проблеми обліку, контролю та аналізу операцій з руху пасивів. Головна теза монографії – облік операцій з пасивами всіляко сприяє підвищенню добробуту підприємства, соціальному захисту працюючих, захисту інтересів власника.

 

І.С. Волинець, М.О. Козлова, А.В. Рабошук „Business English. Course 1”: навч. посібник

Спрямований на закріплення отриманих українською мовою знань з економічних дисциплін із одночасним формуванням відповідного словникового запасу англійською мовою та вміння вільно вести дискусії з економічної тематики, здійснювати переклад неадаптованої фахової літератури.

 

В.Г. Кравець, О.О. Вовк, В.В. Котенко, О.М. Терентьєв „Прикладна геодинаміка вибуху в гірництві та геотехнічному будівництві”: монографія

Розглянуто основні теоретичні аспекти геодинамічних явищ, які виникають в масивах гірських порід в результаті вибуху. Наведено математичні моделі різних типів ґрунтів для вивчення динамічних параметрів хвильового руху. Проведено моделювання вибуху зарядів у різних середовищах і представлено експериментальні дослідження параметрів деформації. Розглянуто параметри сейсмічних хвиль та їх закономірності поширення. Окремо розглянуто питання детонації та ініціювання промислових вибухових речовин.

 

Т.А. Бутинець, Т.В. Давидюк, І.В. Жиглей, І.В. Замула „Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкого розвитку економіки України”: монографія

Монографія присвячена проблемам розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку та господарського контролю для забезпечення стійкого розвитку економіки країни. Діючі системи бухгалтерського обліку та господарського контролю не забезпечують достатнього системного відображення еколого-соціальних процесів, що зумовлює актуальність досліджень у цьому напрямі.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

Лаговська О.А. «Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія та методологія”Лаговська О.А. «Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія та методологія”

Монографію присвячено теоретичним та методологічним проблемам обліково-аналітичного забезпечення реалізації вартісно-орієнтованого підходу до управління. Здійснено узагальнення та аналіз світового досвіду в частині теоретичних та методологічних проблем, що виділені для розгляду. Увагу акцентовано на формуванні теоретичних та методологічних засад для комунікаційної взаємодії підприємства як генератора вартості із групами зацікавлених осіб.
Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку та аналізу в контексті сучасних концепцій управління.

 

Данилко В.К., Тарасович Л.В. «Агрохімічний сервіс: реалії та перспективи»Данилко В.К., Тарасович Л.В. «Агрохімічний сервіс: реалії та перспективи»

Досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти агрохімічного обслуговування аграрного виробництва. Окреслено ринок агрохімічних засобів та послуг, рівень їх використання в сільському господарстві України в цілому та Житомирській області зокрема. Ідентифіковано проблеми та розроблено стратегічні орієнтири адаптації сфери агрохімічного сервісу до роботи в умовах ринку. Обґрунтовано напрями удосконалення взаємовідносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та агрохімічними підприємствами на основі їх кооперування. Розроблено модель регіонального агрохімічного кластера як детермінанти ефективного функціонування системи агрохімічного сервісу.

 

Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту: збірник тез за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференціїПроблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту: збірник тез за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції

11–13 травня 2012 року у Севастопольському інституті банківської справи Української академії Банківської справи Національного банку України кафедрою обліку і аудиту разом із Житомирською науковою бухгалтерською школою була проведена І Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту”.

Метою конференції стало забезпечення дослідникам можливості для вільного обговорення актуальних проблем галузі функціонування сучасної бухгалтерської та фінансово-економічної систем держави.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

„Банкротство предприятий: проблемы учета и анализа” : монография / под общ. ред. проф. Ф.Ф. Бутынца„Банкротство предприятий: проблемы учета и анализа” : монография / под общ. ред. проф. Ф.Ф. Бутынца

Монография посвящена разработке теории и методологии бухгалтерского учета и экономического анализа деятельности предприятий в условиях их банкротства. Особенностью этой монографии является раскрытие исследуемых проблем не только в Украине, но и в Республике Беларусь, Республике Болгария, Республике Польша, Российской Федерации.
Актуальность изложенных в работе исследований определяется теоретической значимостью затронутой проблемы, а также недостаточной степенью ее разработки в научных трудах.
Издание предназначено для докторантов, аспирантов, магистрантов, научных сотрудников, преподавателей и студентов высших учебных заведений, интересующихся проблемными вопросами, связанными с банкротством предприятий и развитием бухгалтерского учета и экономического анализа в целом в Украине и других странах мира.

 

О.М. Безвесільна, Ю.О. Шавурський „Високоточний автоматизований термоанемометричний витратомір біологічного палива” : монографіяО.М. Безвесільна, Ю.О. Шавурський „Високоточний автоматизований термоанемометричний витратомір біологічного палива” : монографія

У монографії викладено: основні фундаментальні теоретичні та практичні дослідження нового автоматизованого термоанемометричного витратоміра (ТАВ), що використовується при вимірюваннях витрати нового перспективного виду палива – біологічного палива; відомості про практичне застосування ТАВ; нові напрямки у галузі розробки та удосконалення ТАВ. Монографія містить відповідні програми та алгоритми досліджень ТАВ.
Призначена для магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів наукових підрозділів і установ НАН України та інших наукових організацій.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

Н.А. Остап’юк „Розвиток теорії та методології облікового відображення інфляційних процесів” : монографіяН.А. Остап’юк „Розвиток теорії та методології облікового відображення інфляційних процесів” : монографія

Монографію присвячено розробці теорії та методології бухгалтерського обліку наслідків зміни вартості грошової одиниці в економіці з метою побудови єдиного економічного інформаційного простору для управління господарською діяльністю як на рівні держави, так і окремого підприємства. Окрему увагу приділено питанням відповідності теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку сучасному рівню розвитку економічних відносин. Розроблено методологію бухгалтерського обліку інфляційних процесів за напрямами їх впливу на майно, зобов’язання та капітал підприємства. Окреслено напрями розвитку нормативного забезпечення з метою побудови єдиної системи облікового відображення наслідків інфляції в господарській діяльності.

 

О.М. Безвесільна „Дослідження нової презиційної інерціальної навігаційної системи при авіаційних гравіметричних вимірюваннях” : монографіяО.М. Безвесільна „Дослідження нової презиційної інерціальної навігаційної системи при авіаційних гравіметричних вимірюваннях” : монографія

У монографії висвітлено: основні фундаментальні теоретичні та практичні дослідження нової інерціальної навігаційної системи (НС), що використовується при вимірюваннях гравітаційних аномалій авіаційною гравіметричною системою (АГС); відомості про практичне застосування НС; нові напрямки у галузі розробки та удосконалення НС; відповідні програми та алгоритми.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Заходи щодо відзначення Всеукраїнського фестивалю науки у ЖДТУ

Shares

ОСНОВНІ  ЗАХОДИ

ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

до всеукраїнського фестивалю науки

18 квітня – 19 травня 2012 р.

Дата і час проведення Захід Відповідальні особи Місце проведення, адреса, телефон для довідок
16 травня Демонстраційно-презентаційні заходи, присвячені Дню науки, спрямовані на підтримку інноваційної діяльності у Житомирській області “Презентація інноваційних розробок науковців ЖДТУ у машинобудуванні” Декан факультету інженерної механіки Громовий О.А ДП «Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації», м. Житомир, вул. Бердичівська, 31
16 травня 14-00 Круглий стіл “Молода наука: виклики, пріоритети та перспективи” за участю молодих науковців, представників студентських наукових товариств ВНЗ міста Житомира Голова Ради молодих вчених, завідувач кафедри фундаментальних економічних дисциплін Легенчук С.Ф. м. Житомир, вул. Чуднівська, 103 конференц-зал (248), (0412)-24-37-89
17-18 травня Міжвузівська науково-практична конференція, присвячена Дню науки Перший проректор Олійник О.В. м. Житомир, вул. Чуднівська, 103 конференц-зал (248), (0412)-24-37-89
18-20 квітня, 17-18 травня Виставка науково-технічних досягнень науковців університету та охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, присвячена Дню науки Перший проректор Олійник О.В м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, (музей)
18-20 квітня, 17-18 травня Виставка видавничої діяльності ЖДТУ, присвячена Дню науки Начальник редакційно-видавничого відділу Пєкарєва Н.С.
Завідувач бібліотеки Могиленко О.М.
м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, (музей, бібліотека)
12 квітня IV міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих учених “Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” Завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Обіход С.В. м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, (0412)89
Квітень- травень Проведення Міжнародного конкурсу магістерських робіт за напрямом “Облік і аудит” (дослідження питань бухгалтерського обліку, аналізу, контролю та аудиту) Директор Інституту обліку і фінансів Давидюк Т.В. м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, (ауд. 316) (0412)-24-37-89
2 квітня Науково-методичний on-line семінар факультету інформаційно-комп’ютерних технологій “Інформаційно-комп’ютерні технології. Досягнення та перспективи розвитку” за участю профільних кафедр технічних університетів України Декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій Болотній О.Г. м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, (ауд. 316) (0412)-24-14-17
квітень Творчі майстерні з провідними науковцями університету та практикуючими спеціалістами за головними науково-прикладними напрямами факультету інформаційно-комп’ютерних технологій “Радіотехніка і телекомунікації”, “Автоматизація технологічних процесів”, “Технології програмування”, “Системна інженерія” Заст. завідувача кафедри автоматики і комп’ютеризованих технологій Каргополова Н.П.
Завідувач кафедри інформаційних систем і комп’ютерного моделювання Морозов А.В.
Завідувач кафедри радіотехніки і телекомунікацій Манойлов В.П.
Завідувач кафедри автоматики і управління в технічних системах Гніліцький В.В.
м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, (ауд. 316) (0412)-24-14-17
18 квітня – 18 травня Фестиваль науки на кафедрах Завідувачі кафедр м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

Кісєль О.О., Башинський С.І., Редчиць В.С. „Практикум з гірничої геометрії”

У навчальному посібнику розглянуто основні види проекції, які використовуються в гірничий геометрії, викладено основні питання геометризації родовищ корисних копалин, містяться індивідуальні завдання до розрахунково-графічних робіт, вимоги щодо їх оформлення ,а також приклади розв’язання задач.

Посібник розроблений із врахуванням вимог освітньо-професійної програми вищої освіти за напрямом підготовки ”Гірництво” денної та заочної форми навчання.

 

Ткачук Г.Ю. „Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу: сучасний стан та стратегія розвитку”Ткачук Г.Ю. „Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу: сучасний стан та стратегія розвитку”

Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методичних та організаційних аспектів формування конкурентоспроможних малих підприємств агро бізнесу з метою визначення сучасного стану та стратегії розвитку.

 

Кравець В.Г., Коробійчук В.В., Зубченко О.А. „Руйнування гірських порід вибухом”Кравець В.Г., Коробійчук В.В., Зубченко О.А. „Руйнування гірських порід вибухом”

У навчальному посібнику розглянуто комплекс питань з виконання вибухових робіт на кар’єрах. Наведено відомості про сучасні промислові вибухові речовини і засоби підривання, умови їх використання. Дано опис сучасних способів і методів ведення вибухових робіт на кар’єрах при миттєвому та короткосповільненому підриванні, наведено методику та приклади розрахунку вибухових мереж, параметрів подовжених і зосереджених зарядів розпушення та викидання, викладено питання організації, механізації та безпечного ведення вибухових робіт.

 

Кравець В.Г., Коробійчук В.В., Зубченко О.А. „Руйнування гірських порід вибухом”Євдокимов В.В., Легенчук С.Ф., Грицишен Д.О. „Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель”

Глобалізацій ні перетворення вимагають нового підходу до розвитку бухгалтерського обліку як інструменту подолання негативних соціально-економічних наслідків перших. В таких умовах актуальним стають проблеми пошуку нових концепцій розвитку бухгалтерського обліку, який би забезпечив стійкий розвиток економічних відносин. Якісно новим підходом у розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку в умовах глобалізації є ісламська модель бухгалтерського обліку. Ґрунтовні дослідження в частині теорії, методології та практики бухгалтерського обліку в країнах зони поширення ісламу наведені у монографії.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.