Конкурс на визначення кращого аспіранта другого року навчання по регіону

Shares

Регіональною радою ректорів Вінницького регіону (Вінницька, Хмельницька, Житомирська обл.), відповідно до листа МОНмолодьспорту України від 19.04.12 № 1/9-303, оголошено конкурс на визначення по регіону кращого аспіранта другого року навчання – претендента на призначення академічної стипендії Президента України на 2012-2013 навчальний рік з урахуванням вимог, визначених в наказі МОНмолодьспорту України від 26.04.11. № 386.

На підпорядковані Міністерству вищі навчальні заклади Вінницького регіону виділена одна стипендія.

Кандидати на отримання академічної стипендії Президента України висуваються вченою радою університету. Рекомендації щодо кандидатур надати у відділ аспірантури до 12 червня 2012 р.

За довідками звертатись у відділ аспірантури.

Про подання претендентів на призначення іменних стипендій Верховної Ради України

Shares

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 року № 774-V “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталаноновитіших молодих учених” призначається 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (далі – Стипендії) віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій, у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна.

Стипендії призначають з метою адресної  підтримки  молодих  учених,  створення  додаткових  можливостей  і  стимулів  для  проведення ними фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів науки.

Вік претендентів на отримання Стипендії станом на 1 червня року 2012  року не  повинен  перевищувати 35 років.

Стипендії можуть призначатися повторно.

Претенденти на отримання Стипендії висуваються з числа молодих учених, які проводять фундаментальні дослідження з пріоритетних напрямів науки і збагатили  її  визначними  науковими  здобутками.

Висунення претендентів на отримання  Стипендії  здійснюють вчені (науково-технічні) ради вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів акредитації, наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства, за письмовими рекомендаціями  не менш як двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями  претендента на зазначену Стипендію. Рішення про висунення претендентів на  отримання Стипендії приймається на засіданні вченої (науково-технічної)  ради вищого навчального закладу, наукової установи таємним голосуванням за умови, що  за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів вченої (науково-технічної) ради.

Просимо подати претендентів на призначення Стипендій до 10 травня 2012 року.

Вищий навчальний заклад, наукова установа на здобуття Стипендії  у 2013 році  разом  із супровідним листом  надсилає:

 1. Копотання про висунення претендента  на  призначення Стипендії,  в якому зазначаються його основні наукові здобутки, науковий рівень, значимість і визнання в Україні  та  за  її межами результатів проведених ним досліджень. Клопотання готується на бланку вищого навчального закладу, наукової установи, підписується її керівником  (ректором, директором)  і скріплюється печаткою.
 2. Витяг з протоколу вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, наукової  установи  про  висунення претендента на отримання Стипендії, підписаний керівником вищого навчального закладу, наукової установи та  її вченим  секретарем і скріплений  печаткою. У витягу з протоколу  обов’язково зазначаються склад вченої (науково-технічної) ради та дата її створення.
 3. Копію протоколу  таємного голосування  вченої ради з  підписами членів лічильної комісії, яка засвідчується підписом вченого секретаря вищого навчального закладу, наукової установи.
 4. Копію реєстраційної картки науково-дослідної роботи, у виконанні якої бере участь претендент на отримання Стипендії.
 5. Коротку анотацію роботи  (обсягом до 2-х  сторінок), яку виконує  претендент на отримання Стипендії.
 6. Особовий листок  по  обліку  кадрів  претендента.
 7. Список наукових публікацій претендента, засвідчений вченим секретарем вищого навчального закладу, наукової установи.
 8. Копії авторських свідоцтв, патентів, засвідчені вченим секретарем вищого навчального закладу, наукової установи.
 9. Копію диплома доктора або кандидата наук.
 10. Платіжні реквізити  карткового рахунку претендента у банку.

Претенденти на призначення Стипендії,  які успішно пройшли  захист  докторської дисертації, до вищезазначених матеріалів додають витяг з протоколу засідання  спеціалізованої вченої ради  для захисту докторських дисертацій про результати  захисту докторської дисертації.

Претенденти на  призначення  Стипендії, матеріали  докторської дисертації, яких прийнято до розгляду спеціалізованої вченої ради для  захисту  докторських дисертацій,  додають  також витяг з протоколу  засідання спеціалізованої вченої  ради  для  захисту докторських дисертацій про прийняття до розгляду його  дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук.

Документи претендентів, що не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються,  збереженню та поверненню не підлягають.

 

Директор департаменту                                                          О. В. Якименко

 
Телефон для консультацій:486-29-75

Щодо подання кандидатур на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених

Shares

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року №560 “Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених” просимо до 10 березня 2012 року:

I. Провести атестацію наукової роботи стипендіатів та надіслати до Міністерства витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, наукової установи щодо атестації наукової роботи стипендіатів та короткий звіт про досягнуті ними результати.

II. Подати кандидатури на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2012-2014 роки.

Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюється за місцем їхньої основної роботи (навчання) вченими (науково-технічними) радами вищих навчальних закладів, наукових установ за письмовою рекомендацією не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні вченої (науково-технічної) ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

На здобуття стипендій висуваються молоді вчені, які мають значний науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.

Вищий навчальний заклад III-IV акредитації, наукова установа, що висунув молодого вченого на здобуття стипендії, надсилає:

 1. Мотивоване подання (на бланку вищого навчального закладу, наукової установи), в якому зазначаються наукові досягнення претендента. Подання підписується керівником та завіряється печаткою;
 2. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів, де зазначається:
  • прізвище, ім’я, по батькові, дата та місяць народження (граничний вік для кандидата в стипендіати – 35 років);
  • повна назва організації, де він працює (навчається);
  • посада (для аспірантів – рік навчання);
  • науковий ступінь та вчене звання.
 3. Відомості про пріоритетні напрями наукових досліджень претендента та його науковий доробок, підписані проректором з наукової роботи:
  • пріоритетний напрям наукових досліджень відповідно до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”;
  • пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942;
  • пріоритетний тематичний напрям вищого навчального закладу або наукової установи згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 № 535.
  • Науковий доробок за останні 5 років (у кількісному показнику):
   • монографії: одноосібні, колективні;
   • наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором);
   • наукові статті у фахових виданнях;
   • статті в збірниках матеріалів та тези доповідей;
   • вітчизняні патенти;
   • закордонні патенти та ліцензії;
   • підручники та посібники з грифом Міністерства;
   • підручники та посібники;
   • інша навчально-методична література.
   • Участь у виконанні НДДКР:
   • за замовленням закордонних установ;
   • за державним замовленням;
   • за госпдоговорами.
 4. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні 5 років, що відповідає пункту 3, підписаний автором та проректором з наукової роботи.
 5. Копії найважливіших (не більше 3-х) праць за останні 5 років.
 6. Рекомендації двох докторів наук, підписи докторів наук завіряються.
 7. Відомості про платіжні реквізити вищого навчального закладу, науко-вої установи в Державній казначейській службі України для перерахунку сти-пендії, підписані головним бухгалтером вищого навчального закладу, наукової установи.

Документи подаються у двох примірниках. Кожен примірник брошуруєть-ся в окремій теці. На лицьовому боці теки – надпис: на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, назва вищого навчального закладу, наукової установи, прізвище, ім’я, по батькові кандидата в стипендіати.

Документи кандидатів, які не пройшли конкурс, збереженню та поверненню не підлягають.

Просимо своєчасно повідомляти Міністерство та Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки про звільнення з роботи стипендіатів (разом з листом надається витяг з рішення вченої ради щодо припинення виплати стипендії) та про нові банківські реквізити вищих навчальних закладів, наукових установ.

Зазначаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 757 “Про збільшення розміру стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених” щомісячний розмір стипендії Кабінету Міністрів для молодих учених становить 810 гривень.

Директор департаменту

О. В. Якименко

Телефон для консультацій: (044) 486-29-75

Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України

Shares

Згідно з Постановою Верховної Ради України “Про Премію найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних  досліджень  та  науково-технічних розробок” від 16 березня 2007 року № 775-V  та Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Інструкція), розробленої Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі – Комітет), просимо до 24 лютого 2012 року подати до Міністерства  роботи на здобуття премій у 2012 році.

Премія найталановитішим молодим ученим в галузі фундаменталь-них і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Премія) присуджується за видатні досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Щороку присуджується 20 Премій у розмірі 20 тис. грн. кожна.

Просимо при поданні робіт на здобуття Премій враховувати наступне.

На здобуття Премій можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи, мати значний творчий внесок у роботу.

До розгляду не приймаються роботи, за які їх виконавців уже було удостоєно державних нагород.

До складу колективу не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди або включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття державної нагороди.

Вік осіб, які претендують на здобуття Премії, не може перевищувати 35 років станом на 1 квітня 2012 року. Премія повторно не присуджується.

Представлення робіт до Комітету провадиться колегією Міністерства.

1. Відповідно до вимог Інструкції претенденти подають:
1.1. Коротке резюме (2 примірники) до 1-ї сторінки на українській, російській та англійській мовах, у якому вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, ким висунута і коротка характеристика роботи (текстовий редактор Microsoft World, розмір шрифту 14). Резюме також подається на електронному носії;
1.2. Том 1 –  документи;
1.3. Том 2 –  робота;
1.4.  Додаткові примірники анотації роботи.
2. Загальні вимоги, викладені в Інструкції до оформлення документів та матеріалів робіт.
2.1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 2-х примірниках. Окрім цього, один примірник 1-го та 2-го томів зберігається в організації, яка представила роботу на здобуття Премії.
2.2. Додаткові анотації роботи подаються у 7-ми примірниках у вигляді окремих брошур без твердого переплетення.
2.3. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 листів друкованого тексту. Формат листів – 297×210 мм.
2.4. На обкладинці кожного тому та додаткових примірниках анотації обов’язково вказуються:
– повна назва організації, яка висуває працю на Премію;
– назва роботи;
– прізвища, імена та по батькові претендентів, їх науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи.
2.5. На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.
2.6.  У всіх документах назва роботи повинна бути однаковою.
2.7. У документах, які подаються, не допускається скорочення назв вищих навчальних закладів, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.
2.8. Том 1, том 2 та додаткові документи складаються у пакет.
3. Вимоги, викладені в Інструкції до  оформлення тому 1 – документи.
3.1. Лист – подання, у якому вказується точна назва організації, яка висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.
Лист друкується на бланку організації, яка подає роботу, підписується її керівником та скріплюється гербовою печаткою.
3.2.  Додаток до листа-подання, в якому вказуються:
– повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись робота після її розгляду в Комітеті, службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами.
3.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів, їх посад та місць роботи, назва організації, яка представляє роботу. Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на Премію. Дозвіл подається в 1-му примірнику і вкладається (не підшивається) до першого примірника документів.
3.4. Анотація роботи (обсяг до 10 сторінок), підписана всіма претендентами на здобуття Премії.
У анотації до роботи зокрема вказуються основний зміст роботи, її науково-технічні результати (обов’язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнутий економічний ефект.
Анотація циклу наукових праць повинна обґрунтовувати об’єднання їх в єдиний цикл.
3.5.  Витяг з протоколу (протоколів) засідання вченої (науково – технічної) ради вищого навчального закладу, установи про висунення роботи та авторського колективу на Премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення. Протокол з підписами завіряється печаткою.
3.6. Протокол (протоколи) лічильної комісії про результати таємного голосування за колектив претендентів. У протоколі вказуються результати голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з підписами завіряється печаткою.
3.7. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення).
3.8. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок. Довідка підписується керівником і головою комітету профспілки (головою трудового колективу) вищого навчального закладу, установи, де працює претендент. Підписи скріплюються гербовою печаткою.
3.9. Відомості на претендента (в паперовому та електронному вигляді):
– прізвище, ім’я та по батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках);
– дата народження;
– освіта;
– спеціальність;
– почесні звання;
– науковий ступінь та вчене звання;
– місце роботи;
– посада;
– службова адреса та телефони (міський та мобільний);
– домашня адреса та телефон.
Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються гербовою печаткою, вказується дата заповнення.
Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості про претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Міністерство та Комітет.
3.10. Зазначені у пунктах 2.1-2.9 документи повинні бути підшиті у швидкозшивачі в зазначеній послідовності.
4. Вимоги, викладені в Інструкції до оформлення тому 2 – робота.
4.1. Робота може бути подана у вигляді:
– наукової праці (циклу наукових праць) у вигляді реферату обсягом до 50 сторінок (з переліком монографій, книг, статей, які входять до даної праці із зазначенням коли і де вони були опубліковані).
Монографії та книги подаються у двох примірниках окремо як додаток до тому 2;
– опису роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівняні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект. У кінці тексту приводиться список основних публікацій і винаходів по даній роботі. Ілюстрації можуть розміщуватися за текстом або представлятися в альбомі.
4.2. До  тому 2 включаються:
– копії основних статей, що відображають зміст роботи;
– копії авторських свідоцтв, патентів, які відносяться до роботи, що висувається на премію);
– копії документів про випробування та впровадження роботи у виробництво.
Примітка: відгуки, патенти, висновки про роботу іноземними мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою та завіряються підписом відповідальної за це особи і печаткою.
Копії завіряються підписом відповідальної особи і печаткою.
Матеріали та документи другого тому, крім монографій і підручників, повинні бути переплетені.
Роботи, оформлені з порушенням вимог інструкції до розгляду не приймаються.
Роботи, які не пройшли відбір у міністерстві, до вищих навчальних закладів та наукових установ, що їх висунули на здобуття премій, не повертаються.

Директор департаменту
О.В. Якименко

Телефон для довідок та консультацій: (044) 486-29-75

Державні стипендії видатним діячам науки, освіти, культури та фізичної культури і спорту

Shares

З метою виконання Указів Президента України від 13.05.96 № 341/96 та від 14.02.96 № 128 «Про державні стипендії видатним діячам науки, освіти, культури та фізичної культури і спорту» вжити організаційні заходи щодо висунення кандидатів на здобуття державних стипендій видатним діячам науки і освіти для представлення до розгляду на колегії МОН, молоді та спорту України. Рекомендації на кандидатури надати до 06 червня 2011 р. для розгляду на вченій раді університету.

За довідками звертатись у відділ аспірантури.

Конкурс на визначення кращого аспіранта другого року навчання по регіону

Shares

Регіональною радою ректорів Вінницького регіону (Вінницька, Хмельницька, Житомирська обл.) оголошено конкурс на визначення кращого аспіранта другого року навчання по регіону – претендента на призначення іменної стипендії Президента з урахуванням вимог, визначених в наказі МОН України від 26.04.11. № 386.

Кандидати на отримання академічної стипендії Президента України висуваються вченою радою університету. Рекомендації на кандидатури надати до 06 червня 2011 р.

За довідками звертатись у відділ аспірантури.

Про надання претендентів на призначення стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Shares

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 р.  № 774-Y «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених»  засновано 30  іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (далі – Стипендії)  віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських  дисертацій, у  щомісячному розмірі 2 тис. гривень кожна.

Стипендії призначається терміном на  один рік найталановитішим молодим ученим, які здійснюють фундаментальні  дослідження та збагатили науку визначними здобутками.

Вік претендентів на отримання Стипендій  станом  на 1 червня 2011 року не повинен перевищувати 35 років.

Стипендії призначається на конкурсних засадах, їх виплата здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України. Стипендії можуть призначатися повторно.

Висунення претендентів на отримання Стипендій здійснюють  вчені (науково-технічні) ради (далі – Ради) вищих навчальних закладів, наукових установ за письмовими рекомендаціями не менш як двох докторів  наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями  та здібностями претендентів. Рішення про висунення кандидатур на отримання Стипендій приймається на засіданні Ради  таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх  членів Ради.

На підставі рішення Ради вищі навчальні заклади, наукові установи порушують клопотання про висунення претендентів на отримання Стипендій, в якому зазначаються їх основні наукові здобутки, значимість і визнання в Україні та за її межами результатів проведених ними досліджень. Клопотання готується на бланку вищого навчального закладу, наукової  установи,  підписується її керівником і скріплюється печаткою.

До клопотання додаються такі документи:

– витяг з протоколу Ради, підписаний керівником вищого навчального закладу, наукової установи та її вченим секретарем і скріплений печаткою (у  витягу з протоколу обов’язково зазначаються склад Ради та дата її створення);

– копія протоколу таємного голосування Ради з підписами членів лічильної комісії, яка засвідчується підписом ученого секретаря вищого навчального закладу, наукової установи;

– копія реєстраційної картки науково-дослідної роботи, у виконанні якої брали  участь претенденти на отримання Стипендій;

– коротка анотація роботи (обсягом до 2-х сторінок), яку виконують претенденти на отримання Стипендій;

–  особовий листок по обліку кадрів претендентів на отримання Стипендій;

– список наукових публікацій претендентів на отримання Стипендій, засвідчений вченим секретарем вищого навчального закладу, наукової установи;

– копії авторських свідоцтв, патентів, засвідчені  вченим секретарем вищого навчального закладу, наукової установи;

– копія диплома доктора або кандидата наук.

Претенденти на отримання Стипендій, матеріали докторських дисертацій яких прийнято до розгляду на спеціалізованій вченій раді для  захисту докторських  дисертацій, до вищезазначених матеріалів додають  витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради для захисту докторських дисертацій про прийняття до розгляду їх дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук.

Просимо подати вищезазначені документи претендентів на здобуття стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених до 14 травня 2011 року.

 

Директор департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних  закладів

М.Ф. Гончаренко