Щодо подання кандидатур на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року №560 “Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених” просимо до 10 березня 2012 року:

I. Провести атестацію наукової роботи стипендіатів та надіслати до Міністерства витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, наукової установи щодо атестації наукової роботи стипендіатів та короткий звіт про досягнуті ними результати.

II. Подати кандидатури на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2012-2014 роки.

Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюється за місцем їхньої основної роботи (навчання) вченими (науково-технічними) радами вищих навчальних закладів, наукових установ за письмовою рекомендацією не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні вченої (науково-технічної) ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

На здобуття стипендій висуваються молоді вчені, які мають значний науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.

Вищий навчальний заклад III-IV акредитації, наукова установа, що висунув молодого вченого на здобуття стипендії, надсилає:

 1. Мотивоване подання (на бланку вищого навчального закладу, наукової установи), в якому зазначаються наукові досягнення претендента. Подання підписується керівником та завіряється печаткою;
 2. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів, де зазначається:
  • прізвище, ім’я, по батькові, дата та місяць народження (граничний вік для кандидата в стипендіати – 35 років);
  • повна назва організації, де він працює (навчається);
  • посада (для аспірантів – рік навчання);
  • науковий ступінь та вчене звання.
 3. Відомості про пріоритетні напрями наукових досліджень претендента та його науковий доробок, підписані проректором з наукової роботи:
  • пріоритетний напрям наукових досліджень відповідно до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”;
  • пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942;
  • пріоритетний тематичний напрям вищого навчального закладу або наукової установи згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 № 535.
  • Науковий доробок за останні 5 років (у кількісному показнику):
   • монографії: одноосібні, колективні;
   • наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором);
   • наукові статті у фахових виданнях;
   • статті в збірниках матеріалів та тези доповідей;
   • вітчизняні патенти;
   • закордонні патенти та ліцензії;
   • підручники та посібники з грифом Міністерства;
   • підручники та посібники;
   • інша навчально-методична література.
   • Участь у виконанні НДДКР:
   • за замовленням закордонних установ;
   • за державним замовленням;
   • за госпдоговорами.
 4. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні 5 років, що відповідає пункту 3, підписаний автором та проректором з наукової роботи.
 5. Копії найважливіших (не більше 3-х) праць за останні 5 років.
 6. Рекомендації двох докторів наук, підписи докторів наук завіряються.
 7. Відомості про платіжні реквізити вищого навчального закладу, науко-вої установи в Державній казначейській службі України для перерахунку сти-пендії, підписані головним бухгалтером вищого навчального закладу, наукової установи.

Документи подаються у двох примірниках. Кожен примірник брошуруєть-ся в окремій теці. На лицьовому боці теки – надпис: на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, назва вищого навчального закладу, наукової установи, прізвище, ім’я, по батькові кандидата в стипендіати.

Документи кандидатів, які не пройшли конкурс, збереженню та поверненню не підлягають.

Просимо своєчасно повідомляти Міністерство та Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки про звільнення з роботи стипендіатів (разом з листом надається витяг з рішення вченої ради щодо припинення виплати стипендії) та про нові банківські реквізити вищих навчальних закладів, наукових установ.

Зазначаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 757 “Про збільшення розміру стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених” щомісячний розмір стипендії Кабінету Міністрів для молодих учених становить 810 гривень.

Директор департаменту

О. В. Якименко

Телефон для консультацій: (044) 486-29-75

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *