ЖДТУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Житомирський державний технологічний університет оголошує конкурсна заміщення вакантних посад.

Додаткові вимоги до претендентів розміщені на сайті університету ztu.edu.ua.

Документи приймаються з 27 липня по 27 серпня 2017 року.

Повну інформацію про умови конкурсу можна отримати у відділі кадрів ауд. 208 (тел. 241-425) та на сайті університету.

 

Посада Кількість одиниць Додаткові вимоги
Кафедра гуманітарних і соціальних наук
доцент 1 кандидат історичних наук за спеціальністю «Історія», доцент, стаж роботи не менше 5 років, публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science
доцент 1 кандидат політичних наук за спеціальністю «Політологія», стаж роботи не менше 10 років, вільне володіння польською мовою
Кафедра економіки та підприємництва
професор 1 доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», старший науковий співробітник, наявність наукових публікацій за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», досвід науково-педагогічної роботи не менше 3-х років
доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами», доцент кафедри економіки, наявність фахових наукових публікацій та навчально-методичних праць за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», досвід науково-педагогічної роботи не менше 10 років
доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», доцент кафедри економіки, наявність фахових наукових публікацій за спеціальністю «Економіка», досвід науково-педагогічної роботи не менше 20 років
доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю «08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», наявність наукових публікацій за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (в тому числі в базі Scopus та інших наукометричних базах), наявність закордонного стажування, досвід науково-педагогічної роботи не менше 5 років
доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.01.04 «Економічна історія та історія економічної думки», доцент кафедри економічної теорії, наявність одноосібних монографій, фахових наукових публікацій та навчально-методичних праць за спеціальністю «Економіка», досвід науково-педагогічної роботи не менше 10 років
старший викладач 1 Магістр зі спеціальності «Економіка підприємства», наявність не менше 10 наукових фахових публікацій за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», досвід науково-педагогічної роботи не менше 10 років
Кафедра менеджменту організацій і адміністрування
доцент 1 кандидат географічних наук, спеціальність 11.00.02 – «Економічна та соціальна географія», доцент кафедри економіки підприємства, наявність наукових публікацій за напрямом підготовки «Туризм», досвід науково-практичної роботи не менше 10 років
доцент кандидат економічних наук, 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, досвід науково-практичної роботи більше 5 років, наявність не менше 5 публікацій у фахових виданнях, довгострокове стажування за напрямом «Соціальна та практична психологія»
доцент кандидат економічних наук, 08.02.03 – «Організація, управління, планування та регулювання економікою», доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, досвід науково-практичної роботи більше 5 років, наявність не менше 5 публікацій у фахових виданнях
асистент 1 магістр, спеціальність «Економіка підприємства», наявність не менше 5 наукових публікацій зі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 242 «Туризм», стажування зі спеціальності «Туризм», досвід науково-педагогічної діяльності не менше 2 років
асистент 1 спеціаліст, спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій» наявність не менше 5 наукових праць за спеціальністю 073 «Менеджмент», досвід науково-педагогічної діяльності не менше 10 років
Кафедра управління персоналом та економіки праці
доцент 1 кандидат економічних наук за науковою спеціальністю, що відповідає спеціальності 051 «Економіка»;

доцент кафедри управління персоналом та економіка праці;

стажування за кордоном з методів навчання та організації навчальних програм (не менше 108 год.);

наявність публікацій у наукових виданнях за профілем кафедри,

стаж науково-педагогічної діяльності не менше 10 років;

підвищення кваліфікації щодо трудових новацій, роботи з персоналом, заробітної плати

доцент 1 доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»;

доцент кафедри управління персоналом та економіка праці;

наявність публікацій наукових статей у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Index Copernicus International, Google Scholar, РИНЦ, монографій за профілем кафедри;

стаж науково-педагогічної діяльності не менше 15 років

доцент 1 кандидат економічних наук за науковою спеціальністю, що відповідає спеціальності 051 «Економіка»;

доцент по кафедрі управління персоналом та економіка праці;

наявність публікацій наукових статей у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Ulrichsweb Global Serials Directory, Google Scholar за профілем кафедри;

стаж науково-педагогічної діяльності не менше 10 років

доцент 1 Кандидат історичних наук за науковою спеціальністю, що відповідає спеціальності 032 «Історія та археологія»;

доцент по кафедрі управління персоналом та економіка праці;

наявність публікацій наукових статей у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Index Copernicus International, Google Scholar, РИНЦ, підручника з грифом МОН України за профілем дисциплін кафедри;

стаж науково-педагогічної діяльності не менше 10 років

старший викладач 1 Повна вища освіта за спеціальністю «Планування народного господарства», кваліфікація «Економіст, плановик»;

наявність публікацій, у т.ч. у фахових наукових виданнях України, навчальних і навчально-методичних посібників з профільних навчальних дисциплін;

досвід керівництва студентським науковим гуртком;

стаж практичної діяльності за фахом «економіст» не менше 5 років і стаж науково-педагогічної діяльності не менше 20 років

Кафедра обліку і аудиту
професор 1 доктор економічних наук, спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», професор, 10 статей у фахових виданнях України, 3 статті, що входять до наукометричної бази даних Scopus
доцент 1 кандидат економічних наук, спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», доцент
асистент 1 кандидат економічних наук, «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
Кафедра фінансів і кредиту
доцент 1 вища освіта або кандидат економічних наук за науково-педагогічною спеціальністю, яка відповідає спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; не менше 10 років стажу роботи на керівних посадах у органах фінансово-кредитної системи України
Кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
професор 1 доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, стаж роботи в органах управління та самоврядування не менше 15 років, досвід перебування на керівних посадах органів державного управління не менше 5 років, досвід підготовки магістрів з державного управління не менше 5 років, участь в роботі редколегій наукових видань, наявність патентів та ліцензій
професор 1 доктор наук з державного управління за спеціальністю «Механізм державного управління», вища економічна освіта, вища юридична освіта, досвід роботи на керівних посадах в підприємницьких структурах та органах державної влади, наявність наукових праць у фахових виданнях
доцент 2 кандидат юридичних наук за спеціальністю «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність», вища юридична освіта, досвід роботи в правоохоронних органах понад 10 років
старший викладач 1 магістр з державного управління, наявність 4-х фахових публікацій
асистент 1 вища юридична освіта, досвід роботи в сфері юриспруденції понад 5 років
Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
доцент 2 кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматики та управління в технічних системах або кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматики і телемеханіки
доцент 1 доцент кафедри обчислювальної техніки і автоматики
старший викладач 1 вища освіта за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка»
асистент 2 вища освіта за спеціальністю «Системи управління та автоматики» або «Автоматика і телемеханіка»
асистент 1 вища освіта за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи»
Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна
професор 1 доктор технічних наук за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» (05.02.08 – Технологія машинобудування), доцент
доцент 1 вища освіта за спеціальністю «Напівпровідники і діелектрики», доцент
старший викладач 1 вища освіта спеціальністю «Системи управління і автоматики»
старший викладач 1 вища освіта за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і виробництв»
Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій
доцент 1 кандидат технічних наук, доцент, спеціальності «Радіотехніка», «Технології та засоби телекомунікацій», стаж роботи не менше 10 років
старший викладач 4 Вища освіта за спеціальностями: «Автоматика і телемеханіка», «Радіотехніка», «Технології та засоби телекомунікацій» та споріднені, доцент або спеціаліст/магістр зі стажем роботи за спеціальністю не менше 5 років, стаж педагогічної діяльності не менше 5 років
Кафедра інженерії програмного забезпечення
доцент 2 кандидат наук та/або доцент, наукові спеціальності: «Математичне моделювання та обчислювальні методи», «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем», «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень», стаж педагогічної роботи не менше 3 років
старший викладач 6 спеціальність за дипломом про вищу освіту «Інженерія програмного забезпечення», «Програмне забезпечення систем», «Програмне забезпечення автоматизованих систем» або інші пов’язані з інженерією програмного забезпечення, стаж педагогічної діяльності не менше 2 років
асистент 2 спеціальність за дипломом про вищу освіту «Програмне забезпечення систем» або «Програмне забезпечення автоматизованих систем» або інші, пов’язані з інженерією програмного забезпечення
Кафедра комп’ютерної інженерії
доцент 1 кандидат технічних наук із спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи або споріднених спеціальностей), доцент, наявність публікацій та навчально-методичних праць у галузі знань 12 «Інформаційні технології», стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років
старший викладач 1 спеціаліст/магістр за спеціальністю 121«Інженерія програмного забезпечення» або 123 «Комп’ютерна інженерія», наявність публікацій та навчально-методичних праць у галузі знань 12 «Інформаційні технології», стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років
старший викладач 1 спеціаліст/магістр за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», наявність підручника з грифом МОН України та навчально-методичних праць зі спеціальності 125 «Кібербезпека»,стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років
асистент 2 спеціаліст/магістр за спеціальністю 125 «Кібербезпека»
асистент 1 спеціаліст/магістр за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» («Програмне забезпечення систем» або «Автоматизовані системи управління», або «Автоматизація технологічних процесів», або «Автоматизація теплоенергетичних процесів»).
Кафедра фізичного виховання та спорту
доцент 1 кандидат педагогічних наук зі спеціальності «Фізичне виховання та спорт»
старший викладач 4 вища освіта за спеціальністю «Фізичне виховання та спорт»
викладач 3 вища освіта за спеціальністю «Фізичне виховання та спорт»
Кафедра прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій
доцент 1 кандидат технічних наук, вища університетська освіта, 13 «Механічна інженерія», спеціальність 131 «Прикладна механіка», 05.02.08 «Технологія машинобудування», 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»
доцент 1 кандидат технічних наук, доцент, вища університетська освіта, 13 «Механічна інженерія», спеціальність 131 «Прикладна механіка», 05.02.08 «Технологія машинобудування», 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» доцент кафедри технологій машинобудування
доцент 1 кандидат технічних наук, вища університетська освіта, 13 «Механічна інженерія», спеціальність 131 «Прикладна механіка», 05.02.08 «Технологія машинобудування», 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»
доцент 1 доцент, вища університетська освіта, 13 «Механічна інженерія», спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Кафедра галузевого машинобудування
професор 1 доктор технічних наук, 13 «Механічна інженерія» спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», професор
доцент 1 кандидат технічних наук, 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» або 05.14.04 «Промислова теплоенергетика»
доцент 1 кандидат технічних наук, 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», 05.02.01 «Матеріалознавство»
асистент 1 спеціаліст/магістр за спеціальністю «Галузеве машинобудування», «Прикладна механіка», «Автоматизація управління технологічними процесами та виробництвами»
Кафедра автомобілів і транспортних технологій
доцент 5 кандидат технічних наук за спеціальністю «Автомобілі і трактори», «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», «Транспортні технології»; доцент кафедр «Автомобілі», «Автомобілі та автомобільне господарство», «Автомобілі і транспортні технології»
старший викладач 2 вища освіта за спеціальністю «Механіка», «Технологія машинобудування», не менше 2 публікацій у фахових виданнях за останні 3 роки
асистент 1 магістр за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство», не менше 2 публікацій у фахових виданнях за останні 3 роки
Кафедра фізики та вищої математики
доцент 1 кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика» або інші фізико-математичні науки, доцент, стаж педагогічної діяльності не менше 3 років
старший викладач 1 спеціальність за дипломом про вищу освіту: «Математика» або інші, що стосуються галузі фізико-математичних наук, стаж педагогічної діяльності не менше 2 років
асистент 1 спеціальність за дипломом про вищу освіту: «Математика», «Фізика», «Математика і фізика», «Фізика і математика» або інші, що стосуються галузі фізико-математичних наук
Кафедра розробки родовищ корисних копалин ім.проф. Бакка М.Т.
доцент 2 кандидат технічних наук, галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 184 «Гірництво» (05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних копалин), стажування за кордоном (Erasmus+)
старший викладач 1 спеціаліст/магістр, спеціальність 184 «Гірництво» («Розробка родовищ та видобування корисних копалин»)
Кафедра маркшейдерії
доцент 2 кандидат технічних наук, 05.15.01 «Маркшейдерія», 05.05.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин», доцент, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наявність наукових та навчально-методичних праць
асистент 2 спеціаліст/магістр, спеціальності «Маркшейдерська справа», «Розробка родовищ та видобування корисних копалин», стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років або навчання в аспірантурі, наявність наукових та навчально-методичних праць
Кафедра екології
доцент 1 кандидат технічних наук, 21.06.01 «Екологічна безпека», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», доцент, публікації у фахових виданнях України
старший викладач 1 спеціаліст/магістр, спеціальність «Гідромеліорація»
Кафедра іноземних мов
доцент 1 фахівець з англійської та німецької мови, кандидат філологічних (пед.) наук, доцент
викладач 6 фахівець з англійської мови

Один коментар до “ЖДТУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад”

  1. додано вакансію старший викладач на кафедрі автомобілів і транспортних технологій

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *