Круглий стіл зі стейкхолдерами щодо обговорення змісту і перспектив розвитку ОПП «Цифрова економіка» ОС бакалавр і «Економіка» ОС магістр

Shares

20 березня 2023 року у дистанційному форматі проходив круглий стіл зі стейкхолдерами щодо обговорення змісту та перспектив розвитку освітньо-професійних програм «Цифрова економіка» (освітній ступінь «бакалавр») та «Економіка» (освітній ступінь «магістр») спеціальності 051 «Економіка» в Державному університеті «Житомирська політехніка».

Модератором заходу була Юлія БОГОЯВЛЕНСЬКА – доцент кафедри фінансів та цифрової економіки, к.е.н., доц., яка представила присутніх у відеоконференції стейкхолдерів і запропонувала ознайомитися з пропозиціями гарантів до існуючих освітньо-професійних програм.

Гаранти освітньо-професійних програм бакалаврату (к.е.н., доц. Наталія ОВАНДЕР) й магістратури (д.е.н., доц. Юрій УЩАПОВСЬКИЙ) підготували стислі презентації до цих програм.

Зокрема, представляючи освітньо-професійну програму «Цифрова економіка» в рамках спеціальності 051 «Економіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр», Наталія ОВАНДЕР розкрила мету та компоненти (або навчальні дисципліни) освітньої програми, які бакалаври вивчають протягом усього терміну навчання, запропонувала обговорити їх зміст, те, яким чином можна було б їх модернізувати чи удосконалити, щоб програма відповідала вимогам цифровізації та кращим практикам підготовки економістів.

Було доступно окреслено базовий блок освітніх компонент, на основі якого студенти вивчають теоретичні питання і, зрештою, здобувають фундаментальні економічні знання, блок дисциплін, що мають спрямування до цифровізації, та перелік більш практичних дисциплін. Варто додати, що значне місце серед усіх освітніх компонент відводиться індивідуальним, тобто вибірковим дисциплінам, що дозволяють отримувати знання з різних сфер.

Як відзначила гарант, запропонована освітньо-професійна програма відповідає стандарту освіти і забезпечує студентів сучасними знаннями. Крім того, було відмічено, що формування у здобувачів цифрових навичок стало особливо актуальним в умовах сьогодення при переході на навчання з використанням засобів дистанційного навчання або роботи на віддалених робочих місцях.

Освітньо-професійну програму «Економіка» для магістрів представив Юрій УЩАПОВСЬКИЙ, який у відповідності до мети програми наголосив на необхідності врахування знань здобувачів, одержаних на рівні бакалавра, на їх нагромаджені і покращенні на другому рівні вищої освіти.

Гарант навів структуру компонент освітньо-професійної програми, вказавши на виняткову важливість забезпечення реалізації індивідуальної освітньо-професійної траєкторії здобувачами.

Програмою передбачена можливість змінювати вибіркові дисципліни на потребу часу, що дозволяє програмі бути більш адаптованою до сучасних вимог, враховувати пропозиції стейкхолдерів.

Зокрема, відзначалося, що у структурно-логічній схемі освітніх компонент важлива роль відводиться іноземній мові за професійним спрямуванням, командній взаємодії та методології і організації наукових досліджень. Серед дисциплін, спрямованих на розвиток цифровізації, було відзначено аналіз великих даних та бізнес-аналітику, ефективність цифрових технологій у бізнесі та економіці, а також цифрову трансформацію економіки.

Ці предмети показують специфіку представленої програми, зокрема її цифрову складову. Було також відзначено, що вказані дисципліни розроблено та запроваджено до навчального процесу на магістерській програмі «Економіка» в рамках проєкту Erasmus+ Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan / DigEco 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP.

Загалом вони спрямовані на отримання цифрових компетенцій, зокрема оволодіння цифровими технологіями для вдосконалення бізнес-процесів, роботи з великими даними, управління інноваціями, творчого вирішення проблем.

З приємністю маємо відзначити, що даний захід відвідали шановні роботодавці Марина БІЛОУС – начальник відділу інвестицій та підприємництва Департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради, Ольга ПРУС – директор з фінансово-економічних питань ПрАТ «Ліктрави», Олена МІЛОШ – провідний фахівець Страхової компанії «УНІКА», представник студентського самоврядування університету Євгеній КУЛАК, а також професорсько-викладацьких склад і здобувачі вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» спеціальності 051 «Економіка» кафедри фінансів та цифрової економіки.

Марина БІЛОУС відзначила доречні зміни в представлених освітньо-професійних програмах. На думку роботодавця, такі програми більше адаптовані до вимог сьогодення. Відзначалася важливість наявності серед освітніх компонент іноземної мови за професійним спрямуванням, рівень якої часто недостатній для комфортної роботи в бізнес-середовищі.

Значну увагу було приділено ролі майбутніх фахівців у відбудові економіки України (в тому числі в оцінюванні втрат у ході війни), зокрема у прискорені цифрової трансформації для ключових бізнес-процесів.

Позитивно щодо представлених гарантами освітньо-професійних програм висловилася Ольга ПРУС. Стейкхолдер відзначила, що в умовах ПрАТ «Ліктрави» під час підбору кадрів HR-спеціаліст звертає увагу на наявність у кандидатів цифрових навичок, в тому числі роботи з пакетом програм Microsoft Office, хмарними сервісами, мобільними додатками, онлайн-платформами.

Цікавою виглядає пропозиція роботодавця щодо набуття здобувачами в рамкам вивчення дисципліни «Управління проєктами» навичок роботи з Scrum, що є досить популярним в IT-компаніях і як підхід використовується для гнучкої розробки програмного забезпечення.

Після виступів стейкхолдерів за запрошенням модератора круглого столу до обговорення запропонованих освітньо-професійних програм долучилися здобувачі освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр».

Зокрема, здобувачка освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Цифрова економіка») Каміла ПОХІЛЬЧЕНКО (гр. ЕК-5) відмітила постійне оновлення освітньо-професійних програм, важливість запозичення окремих елементів програм з інших спеціальностей, а також інтерес викладачів кафедри до застосування цифрових технологій навіть під час вивчення тих навчальних дисциплін, де це не вимагається, перебуваючи під впливом сучасних трендів.

Подібної думки була здобувач Катерина ДЕМ’ЯНЧУК (гр. ЕК-5), яка додатково зазначила, що викладачі кафедри фінансів та цифрової економіки намагаються експериментувати з навчальними дисциплінами, залучати нові цікаві (часто цифрові) інструменти в навчальний процес.

Студентка-магістр спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Економіка») Людмила БОЙКО (гр. ЕПМ-20) відзначили високий рівень впровадження інструментів цифровізації у вивченні навчальних дисциплін і в цілому курсів, спрямованих на опанування цифрових технологій, як-то цифрова грамотність. Також здобувачкою було висловлено пропозицію щодо вивчення освітньої компоненти «Методологія наукових досліджень» ще на рівні бакалаврату.

Здобувач Віталій КАЛЕНСЬКИЙ (гр. ЕПМ-20) дав позитивні рецензії на навчальні дисципліни «Аналіз великих даних та бізнес-аналітика», де з’ясовувалась суть поняття Big Data, будувалися прогнози зміни показників з наступним оцінюванням їх якості, «Розвиток управлінських компетенцій», «Цифрові бізнес-моделі».

Кафедра фінансів та цифрової економіки щиро дякує шановним стейкхолдерам за приділений час на критичний перегляд представлених освітньо-професійних програм і висловлення справедливих зауважень.

Для нас було важливо почути конструктивну критику та пропозиції щодо удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» спеціальності 051 «Економіка». Всі рекомендації роботодавців і здобувачів обов’язково будуть враховані в оновленні відповідних програм.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

/** * */