IX Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів та аспірантів “Сучасні проблеми екології та геотехнологій”

0Shares
0

Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у IX Всеукраїнській науковій конференції студентів, магістрів та аспірантів “Сучасні проблеми екології та геотехнологій”. Конференція відбудеться 5-7 березня 2012 року в Житомирському державному технологічному університеті.

Останній термін подання тез доповідей – 15 лютого 2012 року.

З правилами оформлення та подання тез доповідей можна ознайомитись на дошці об’яв кафедри екології (перший поверх). За додатковою інформацією звертатися в ауд. 119-а (кафедра екології).

Програма імені Фулбрайта для молодих науковців оголошує конкурс

0Shares
0

До 31 березня 2012 року триває прийом заявок на черговий щорічний конкурс за Програмою імені Фулбрайта для молодих науковців. Детальна інформація розміщена на сайті. Програма пропонує можливість проведення дослідження в університетах США упродовж одного академічного року. У конкурсі можуть брати участь молоді викладачі та дослідники віком до 40 років, з дворічним професійним досвідом, без наукового ступеня й з ступенем кандидата наук (не пізніше 5-ти років після захисту) – представники гуманітарних, суспільних, точних і технічних дисциплін.

Мельничук Петро Петрович учасник Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації»

0Shares
0

«Золотий фонд нації» із серії «Золота Книга України» – видання, у якому наведені біографічні нариси видатних особистостей, досягнення яких сприяють економічному, духовному, культурному розвитку України, створенню її позитивного іміджу на міжнародній арені.

Кожен, про кого йдеться на сторінках Золотої книги України «Золотий фонд нації», – неповторна індивідуальність, яка спроможна створювати еліту українського суспільства.

Цього року до цього видання увійшов ректор Житомирського державного технологічного університету, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, академік Академії наук вищої школи України Петро Петрович Мельничук.

Всеукраїнська програма «Золотий фонд нації»

Щодо подання кандидатур на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених

0Shares
0

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року №560 “Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених” просимо до 10 березня 2012 року:

I. Провести атестацію наукової роботи стипендіатів та надіслати до Міністерства витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, наукової установи щодо атестації наукової роботи стипендіатів та короткий звіт про досягнуті ними результати.

II. Подати кандидатури на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2012-2014 роки.

Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюється за місцем їхньої основної роботи (навчання) вченими (науково-технічними) радами вищих навчальних закладів, наукових установ за письмовою рекомендацією не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні вченої (науково-технічної) ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

На здобуття стипендій висуваються молоді вчені, які мають значний науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.

Вищий навчальний заклад III-IV акредитації, наукова установа, що висунув молодого вченого на здобуття стипендії, надсилає:

 1. Мотивоване подання (на бланку вищого навчального закладу, наукової установи), в якому зазначаються наукові досягнення претендента. Подання підписується керівником та завіряється печаткою;
 2. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів, де зазначається:
  • прізвище, ім’я, по батькові, дата та місяць народження (граничний вік для кандидата в стипендіати – 35 років);
  • повна назва організації, де він працює (навчається);
  • посада (для аспірантів – рік навчання);
  • науковий ступінь та вчене звання.
 3. Відомості про пріоритетні напрями наукових досліджень претендента та його науковий доробок, підписані проректором з наукової роботи:
  • пріоритетний напрям наукових досліджень відповідно до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”;
  • пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942;
  • пріоритетний тематичний напрям вищого навчального закладу або наукової установи згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 № 535.
  • Науковий доробок за останні 5 років (у кількісному показнику):
   • монографії: одноосібні, колективні;
   • наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором);
   • наукові статті у фахових виданнях;
   • статті в збірниках матеріалів та тези доповідей;
   • вітчизняні патенти;
   • закордонні патенти та ліцензії;
   • підручники та посібники з грифом Міністерства;
   • підручники та посібники;
   • інша навчально-методична література.
   • Участь у виконанні НДДКР:
   • за замовленням закордонних установ;
   • за державним замовленням;
   • за госпдоговорами.
 4. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні 5 років, що відповідає пункту 3, підписаний автором та проректором з наукової роботи.
 5. Копії найважливіших (не більше 3-х) праць за останні 5 років.
 6. Рекомендації двох докторів наук, підписи докторів наук завіряються.
 7. Відомості про платіжні реквізити вищого навчального закладу, науко-вої установи в Державній казначейській службі України для перерахунку сти-пендії, підписані головним бухгалтером вищого навчального закладу, наукової установи.

Документи подаються у двох примірниках. Кожен примірник брошуруєть-ся в окремій теці. На лицьовому боці теки – надпис: на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, назва вищого навчального закладу, наукової установи, прізвище, ім’я, по батькові кандидата в стипендіати.

Документи кандидатів, які не пройшли конкурс, збереженню та поверненню не підлягають.

Просимо своєчасно повідомляти Міністерство та Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки про звільнення з роботи стипендіатів (разом з листом надається витяг з рішення вченої ради щодо припинення виплати стипендії) та про нові банківські реквізити вищих навчальних закладів, наукових установ.

Зазначаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 757 “Про збільшення розміру стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених” щомісячний розмір стипендії Кабінету Міністрів для молодих учених становить 810 гривень.

Директор департаменту

О. В. Якименко

Телефон для консультацій: (044) 486-29-75

Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України

0Shares
0

Згідно з Постановою Верховної Ради України “Про Премію найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних  досліджень  та  науково-технічних розробок” від 16 березня 2007 року № 775-V  та Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Інструкція), розробленої Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі – Комітет), просимо до 24 лютого 2012 року подати до Міністерства  роботи на здобуття премій у 2012 році.

Премія найталановитішим молодим ученим в галузі фундаменталь-них і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Премія) присуджується за видатні досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Щороку присуджується 20 Премій у розмірі 20 тис. грн. кожна.

Просимо при поданні робіт на здобуття Премій враховувати наступне.

На здобуття Премій можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи, мати значний творчий внесок у роботу.

До розгляду не приймаються роботи, за які їх виконавців уже було удостоєно державних нагород.

До складу колективу не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди або включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття державної нагороди.

Вік осіб, які претендують на здобуття Премії, не може перевищувати 35 років станом на 1 квітня 2012 року. Премія повторно не присуджується.

Представлення робіт до Комітету провадиться колегією Міністерства.

1. Відповідно до вимог Інструкції претенденти подають:
1.1. Коротке резюме (2 примірники) до 1-ї сторінки на українській, російській та англійській мовах, у якому вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, ким висунута і коротка характеристика роботи (текстовий редактор Microsoft World, розмір шрифту 14). Резюме також подається на електронному носії;
1.2. Том 1 –  документи;
1.3. Том 2 –  робота;
1.4.  Додаткові примірники анотації роботи.
2. Загальні вимоги, викладені в Інструкції до оформлення документів та матеріалів робіт.
2.1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 2-х примірниках. Окрім цього, один примірник 1-го та 2-го томів зберігається в організації, яка представила роботу на здобуття Премії.
2.2. Додаткові анотації роботи подаються у 7-ми примірниках у вигляді окремих брошур без твердого переплетення.
2.3. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 листів друкованого тексту. Формат листів – 297×210 мм.
2.4. На обкладинці кожного тому та додаткових примірниках анотації обов’язково вказуються:
– повна назва організації, яка висуває працю на Премію;
– назва роботи;
– прізвища, імена та по батькові претендентів, їх науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи.
2.5. На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.
2.6.  У всіх документах назва роботи повинна бути однаковою.
2.7. У документах, які подаються, не допускається скорочення назв вищих навчальних закладів, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.
2.8. Том 1, том 2 та додаткові документи складаються у пакет.
3. Вимоги, викладені в Інструкції до  оформлення тому 1 – документи.
3.1. Лист – подання, у якому вказується точна назва організації, яка висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.
Лист друкується на бланку організації, яка подає роботу, підписується її керівником та скріплюється гербовою печаткою.
3.2.  Додаток до листа-подання, в якому вказуються:
– повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись робота після її розгляду в Комітеті, службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами.
3.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів, їх посад та місць роботи, назва організації, яка представляє роботу. Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на Премію. Дозвіл подається в 1-му примірнику і вкладається (не підшивається) до першого примірника документів.
3.4. Анотація роботи (обсяг до 10 сторінок), підписана всіма претендентами на здобуття Премії.
У анотації до роботи зокрема вказуються основний зміст роботи, її науково-технічні результати (обов’язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнутий економічний ефект.
Анотація циклу наукових праць повинна обґрунтовувати об’єднання їх в єдиний цикл.
3.5.  Витяг з протоколу (протоколів) засідання вченої (науково – технічної) ради вищого навчального закладу, установи про висунення роботи та авторського колективу на Премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення. Протокол з підписами завіряється печаткою.
3.6. Протокол (протоколи) лічильної комісії про результати таємного голосування за колектив претендентів. У протоколі вказуються результати голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з підписами завіряється печаткою.
3.7. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення).
3.8. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок. Довідка підписується керівником і головою комітету профспілки (головою трудового колективу) вищого навчального закладу, установи, де працює претендент. Підписи скріплюються гербовою печаткою.
3.9. Відомості на претендента (в паперовому та електронному вигляді):
– прізвище, ім’я та по батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках);
– дата народження;
– освіта;
– спеціальність;
– почесні звання;
– науковий ступінь та вчене звання;
– місце роботи;
– посада;
– службова адреса та телефони (міський та мобільний);
– домашня адреса та телефон.
Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються гербовою печаткою, вказується дата заповнення.
Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості про претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Міністерство та Комітет.
3.10. Зазначені у пунктах 2.1-2.9 документи повинні бути підшиті у швидкозшивачі в зазначеній послідовності.
4. Вимоги, викладені в Інструкції до оформлення тому 2 – робота.
4.1. Робота може бути подана у вигляді:
– наукової праці (циклу наукових праць) у вигляді реферату обсягом до 50 сторінок (з переліком монографій, книг, статей, які входять до даної праці із зазначенням коли і де вони були опубліковані).
Монографії та книги подаються у двох примірниках окремо як додаток до тому 2;
– опису роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівняні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект. У кінці тексту приводиться список основних публікацій і винаходів по даній роботі. Ілюстрації можуть розміщуватися за текстом або представлятися в альбомі.
4.2. До  тому 2 включаються:
– копії основних статей, що відображають зміст роботи;
– копії авторських свідоцтв, патентів, які відносяться до роботи, що висувається на премію);
– копії документів про випробування та впровадження роботи у виробництво.
Примітка: відгуки, патенти, висновки про роботу іноземними мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою та завіряються підписом відповідальної за це особи і печаткою.
Копії завіряються підписом відповідальної особи і печаткою.
Матеріали та документи другого тому, крім монографій і підручників, повинні бути переплетені.
Роботи, оформлені з порушенням вимог інструкції до розгляду не приймаються.
Роботи, які не пройшли відбір у міністерстві, до вищих навчальних закладів та наукових установ, що їх висунули на здобуття премій, не повертаються.

Директор департаменту
О.В. Якименко

Телефон для довідок та консультацій: (044) 486-29-75

Міжкафедральний науковий семінар ФІКТ

0Shares
0

24 січня 2012 р. відбудеться міжкафедральний науковий семінар ФІКТ. В порядку денному семінару попередній захист кандидатської дисертації аспіранта Коваля А.В. Тема дисертації “Двогіроскопний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи”.

Початок о 12:00, ауд. 248.

Конференція за проектом “Подвійний магістерський ступінь з автоматизації/мехатроніки країн ЄС – країн партнерів”

0Shares
0

17-18 січня 2012 р. в м. Київ відбудеться конференція за проектом “Подвійний магістерський ступінь з автоматизації/мехатроніки країн ЄС – країн партнерів” (EU-PC Double Degree Master Program in Automation/Mechatronics, MPAM). Конференція буде проходити в НТУУ “КПІ”, 18 корпус, 3 поверх, 418 аудиторія. Деталі за запитом – mpam.tempus@gmail.com