Подання претендентів та їх робіт на присудження Премії Верховної Ради України

Shares

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 16 березня 2007 року № 775-V «Про Премію Верховної Ради України  найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» та Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок (далі – Інструкція), затвердженою Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі – Комітет) 12 березня 2008 року, просимо до 20 березня 2016 року подати до департаменту науково-технічного розвитку  МОН претендентів та їх роботи на  присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі  фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Премія).

Премія присуджується за видатні досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Щороку присуджується 20 Премій у розмірі 20 тис. гривень кожна.

Просимо при поданні претендентів та їх робіт на присудження Премії враховувати  наступне.

На присудження Премії не висуваються претенденти, відповідні праці яких були відзначені державними нагородами України.

Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може перевищувати 4-х осіб. При цьому, кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи, мати  значний творчий внесок у роботу.

Премія може присуджуватися авторові (колективу претендентів або співавторів) один раз.

Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня 2016 року має бути менше 35 років.

На здобуття Премії можуть висуватись роботи, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

Подається:

 1. Супровідний лист вищого навчального закладу, наукової установи.
 2. Коротке резюме (2 примірники) до 1-ї сторінки на українській та англійській мовах, у якому вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, ким висунута і коротка характеристика роботи (текстовий редактор Microsoft World, розмір шрифту 14). Резюме також подається на електронному носії.
 3. Том 1 – документи.
 4. Том 2 – робота.
 5. Додаткові примірники анотації роботи.

Загальні вимоги, визначені в Інструкції до  оформлення документів:

 1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 2-х примірниках. Окрім цього, один примірник 1-го та 2-го томів зберігається в організації, яка представила працю на присудження Премії.
 2. Додаткові анотації роботи подаються у 7-ми примірниках у вигляді окремих брошур без твердого переплетення.
 3. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту. Формат листів – 297×210 мм.
 4. На обкладинці кожного тому та додаткових примірниках анотації обов’язково вказуються:

– повна назва організації, яка висуває роботу на Премію;
– назва роботи;
– прізвища, імена та по батькові претендентів, їхні наукові ступені, вчені звання, займані посади та місце роботи.

 1. На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.
 2. У всіх документах назва роботи повинна бути однаковою.
 3. У документах, які подаються, не допускається скорочення назв вищих навчальних закладів, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.
 4. Том 1, том 2 та додаткові документи складаються  у пакет (для транспортування).

Вимоги, викладені в Інструкції до оформлення документів – том 1:

 1. Лист – подання,у якому вказується точна назва організації, яка висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їхні порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист друкується на бланку організації, яка подає роботу, підписується її керівником та скріплюється гербовою печаткою.

 1. Додаток до листа – подання, в якому вказуються:

повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись робота після її розгляду в Комітеті, службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами.

 1. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів, їх посад та місць роботи, назва організації, яка представляє роботу. Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на Премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається (не підшивається) до першого примірника документів.
 2. Анотація роботи (обсяг до 10 сторінок), підписана всіма претендентами на здобуття Премії. У анотації до роботи зокрема вказуються основний зміст роботи, її науково-технічні результати (обов’язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена праця, досягнутий економічний ефект. Анотація циклу наукових праць повинна обґрунтовувати об’єднання їх в єдиний цикл.
 3. Витяг з протоколу (протоколів) засідання  вченої (наукової, науково- технічної) ради вищого навчального закладу, наукової установи про висунення роботи та авторського колективу на Премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення. Протокол з підписами завіряється печаткою.
 4. Протокол (протоколи) лічильної комісії про результати таємного голосування колективу претендентів. У протоколі вказуються результати голосування за кожного претендента окремо. Протокол з підписами завіряється печаткою.
 5. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висування).
 6. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок. Довідка підписується керівником і головою комітету профспілки (головою трудового колективу) вищого навчального закладу, установи, де працює претендент. Підписи скріплюються гербовою печаткою.
 7. Відомості на претендента (в паперовому та електронному вигляді):
 • прізвище, ім’я та по батькові (українською мовою у відповідності із записом у паспорті у іменному та давальному відмінках);
 • дата народження;
 • освіта;
 • спеціальність;
 • почесні звання;
 • науковий ступінь та вчене звання;
 • місце роботи; посада;
 • кількість наукових праць, у тому числі за кордоном;
 • індивідуальний ідентифікаційний номер;
 • службова адреса та телефони (міський та мобільний);
 • домашня адреса та телефон.

Відомості подаються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються гербовою печаткою, вказується дата заповнення.

Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості про претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Міністерство та Комітет.

 1. Наведені у пунктах 1–9 документи повинні бути підшиті у швидкозшивачі в зазначеній послідовності.

Вимоги, викладені в Інструкції до оформлення документів – том 2: 1. Робота може бути подана у вигляді:

 • наукової праці (циклу наукових праць) у вигляді реферату обсягом до 50 сторінок (з переліком монографій, книг, статей, які входять до даної праці із зазначенням коли і де вони були опубліковані). Монографії та книги подаються у двох примірниках окремо як додаток до тому 2;
 • опису роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівняні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект. У кінці тексту наводиться список основних публікацій і винаходів по даній роботі. Ілюстрації можуть розміщуватися за текстом або представлятися в альбомі.
 1. До 2-го тому включаються:
 • копії основних статей, що відображають зміст роботи;
 • копії авторських свідоцтв, патентів, які відносяться до роботи, що висувається на премію;
 • копії документів про випробування та впровадження роботи у виробництво.

Примітка: відгуки, патенти, висновки про роботу іноземними мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою та завіряються підписом відповідальної за це особи і печаткою.

Копії завіряються підписом відповідальної особи і печаткою.

Матеріали та документи 2-го тому, крім монографій і підручників, повинні бути переплетені.

Роботи, оформлені з порушенням вимог Інструкції, до розгляду не приймаються та до вищих навчальних закладів та наукових установ, що їх висунули на присудження Премії, не повертаються.

 

Директор департаменту науково-технічного розвитку                                                                         Д. В. Чеберкус

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

/** * */