Нові видання редакційно-видавничого відділу

Лаговська О.А. «Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія та методологія”Лаговська О.А. «Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія та методологія”

Монографію присвячено теоретичним та методологічним проблемам обліково-аналітичного забезпечення реалізації вартісно-орієнтованого підходу до управління. Здійснено узагальнення та аналіз світового досвіду в частині теоретичних та методологічних проблем, що виділені для розгляду. Увагу акцентовано на формуванні теоретичних та методологічних засад для комунікаційної взаємодії підприємства як генератора вартості із групами зацікавлених осіб.
Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку та аналізу в контексті сучасних концепцій управління.

 

Данилко В.К., Тарасович Л.В. «Агрохімічний сервіс: реалії та перспективи»Данилко В.К., Тарасович Л.В. «Агрохімічний сервіс: реалії та перспективи»

Досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти агрохімічного обслуговування аграрного виробництва. Окреслено ринок агрохімічних засобів та послуг, рівень їх використання в сільському господарстві України в цілому та Житомирській області зокрема. Ідентифіковано проблеми та розроблено стратегічні орієнтири адаптації сфери агрохімічного сервісу до роботи в умовах ринку. Обґрунтовано напрями удосконалення взаємовідносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та агрохімічними підприємствами на основі їх кооперування. Розроблено модель регіонального агрохімічного кластера як детермінанти ефективного функціонування системи агрохімічного сервісу.

 

Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту: збірник тез за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференціїПроблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту: збірник тез за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції

11–13 травня 2012 року у Севастопольському інституті банківської справи Української академії Банківської справи Національного банку України кафедрою обліку і аудиту разом із Житомирською науковою бухгалтерською школою була проведена І Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту”.

Метою конференції стало забезпечення дослідникам можливості для вільного обговорення актуальних проблем галузі функціонування сучасної бухгалтерської та фінансово-економічної систем держави.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Курси підвищення кваліфікації у сфері бухгалтерського обліку

Центр післядипломної освіти Житомирського державного технологічного університету оголошує набір на курси підвищення кваліфікації у сфері бухгалтерського обліку:

  1. Навчання (перепідготовка) спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку: програма включає питання з порядку ведення бухгалтерського обліку та оподаткування, підготовки звітності за окремими ділянками обліку. До навчальної групи запрошуються фахівці з бухгалтерського обліку, які працюють на посаді бухгалтера не менше 1-го року.
  2. Підвищення кваліфікації бухгалтерів: програма включає вивчення питань з оптимізації оподаткування в умовах адаптації норм цивільного та господарського права, а також положень Міжнародних стандартів фінансової звітності. До навчальної групи запрошуються фахівці з бухгалтерською освітою, які займають посади головного бухгалтера та заступника головного бухгалтера будь-яких підприємств, установ, організацій.
  3. Бухгалтерія приватного підприємця: програма включає питання з організації, реєстрації бізнесу, ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової, соціальної, податкової та статистичної звітності відповідно до сфери діяльності. До навчальної групи запрошуються приватні підприємці – власники бізнесу та фахівці з бухгалтерською освітою.

Лекції та практичні заняття забезпечують 12 докторів економічних наук, професорів, практикуючих аудиторів та судових експертів Інституту обліку і фінансів Житомирського державного технологічного університету. Слухачі курсів забезпечуються нормативними та методичними матеріалами з питань бухгалтерського обліку та оподаткування.

Після закінчення курсів слухачі отримують свідоцтва встановленого державного зразка та рекомендацію від професорів кафедри бухгалтерського обліку щодо працевлаштування на посаді головного бухгалтера (для слухачів курсів визначених в п. 1,2).

Формування груп буде відбувати в зручний для слухачів час (денна та вечірня форми навчання, а також навчання у вихідні дні). Термін навчання становить три місяці, вартість  навчання 350-400 грн. в місяць.

Запрошуємо всіх, хто бажає підвищити свій професійний рівень в сфері бухгалтерського обліку і оподаткування та зайняти престижну бухгалтерську посаду.

Заявки приймаються за тел. (0412)240991, (0412)241949, за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 100, Центр післядипломної освіти ЖДТУ або за електронною адресою but@ztu.edu.ua та ostapchuk-a@ukr.net за 10 днів до початку курсів.

Випускники ЖДТУ отримали додатки до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)

Цього року випускники Житомирського державного технологічного університету мали можливість отримати додатки до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT).

Додаток до диплома європейського зразка – один з документів, впроваджуваних у ВНЗ України в рамках Болонського процесу. Виготовлення та видача Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка здійснюється в порядку, затвердженому Наказом МОН України від 29.04.2010 № 365 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису».

Додаток європейського зразка до диплома відповідає моделі, яка розроблена Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/CEПEС. Метою Додатка є надання достатньої об’єктивної інформації для поліпшення міжнародної «прозорості» і справедливого академічного та професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, сертифікатів тощо). Додаток до диплома містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершено особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається цей Додаток.

Додаток оформлюється українською та англійською мовами.

Основою для створення замовлення є заяви випускників, які висловили бажання отримати Додаток до диплому про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT).

З питань отримання додатку до диплома про вищу освіту європейського зразка студенти випускних курсів можуть звертатись до навчально-методичного відділу к. 224.

Переглянути зразок додатку до диплома.

Нові видання редакційно-видавничого відділу

„Банкротство предприятий: проблемы учета и анализа” : монография / под общ. ред. проф. Ф.Ф. Бутынца„Банкротство предприятий: проблемы учета и анализа” : монография / под общ. ред. проф. Ф.Ф. Бутынца

Монография посвящена разработке теории и методологии бухгалтерского учета и экономического анализа деятельности предприятий в условиях их банкротства. Особенностью этой монографии является раскрытие исследуемых проблем не только в Украине, но и в Республике Беларусь, Республике Болгария, Республике Польша, Российской Федерации.
Актуальность изложенных в работе исследований определяется теоретической значимостью затронутой проблемы, а также недостаточной степенью ее разработки в научных трудах.
Издание предназначено для докторантов, аспирантов, магистрантов, научных сотрудников, преподавателей и студентов высших учебных заведений, интересующихся проблемными вопросами, связанными с банкротством предприятий и развитием бухгалтерского учета и экономического анализа в целом в Украине и других странах мира.

 

О.М. Безвесільна, Ю.О. Шавурський „Високоточний автоматизований термоанемометричний витратомір біологічного палива” : монографіяО.М. Безвесільна, Ю.О. Шавурський „Високоточний автоматизований термоанемометричний витратомір біологічного палива” : монографія

У монографії викладено: основні фундаментальні теоретичні та практичні дослідження нового автоматизованого термоанемометричного витратоміра (ТАВ), що використовується при вимірюваннях витрати нового перспективного виду палива – біологічного палива; відомості про практичне застосування ТАВ; нові напрямки у галузі розробки та удосконалення ТАВ. Монографія містить відповідні програми та алгоритми досліджень ТАВ.
Призначена для магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів наукових підрозділів і установ НАН України та інших наукових організацій.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Набір на курси «Комп’ютерні мережі для всіx (на базі локальної академії CISCO)»

Центр післядипломної освіти Житомирського державного технологічного університету оголошує набір на курси «Комп’ютерні мережі для всіx (на базі локальної академії CISCO)» за напрямом підготовки «Програмна інженерія».
За довідками звертатись за телефоном (0412) 24-19-49, а також до Центру післядипломної освіти до 18.06.2012 р.

ЖДТУ розпочав ліцензування нових спеціальностей

Враховуючи потреби ринку праці, а також наявність матеріальної та інформаційної бази, кадрового потенціалу, досвіду підготовки фахівців різних напрямів, спеціальностей і освітньо-кваліфікаційних рівнів Житомирський державний технологічний університет розпочав ліцензування наступних спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів “магістр”: 8.04010605 “Радіоекологія” та 8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою”.

Результати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2011/2012 н.р.

24 студенти університету взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2011/2012 н.р,  7  з них стали призерами.

Участь студентів університету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2011/2012 н.р.

 

Всього учасників конкурсу від ЖДТУ Переможці
Інститут обліку і фінансів 2 1
Факультет економіки та менеджменту 8 5
Гірничо-екологічний факультет 2 0
Факультет інженерної механіки 3 1
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій 9 0

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Факультет, група
1 Буханевич Анна Андріївна
Диплом за І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Економіка підприємства і управління виробництвом
ФЕМ
гр. ЕП-30
2 Локтіонова Наталя Ігорівна
Диплом І ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
ІОФ
гр. ОАМ-17
3 Сироїд Євгеній Сергійович
Диплом ІІ ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі наук “Обробка матеріалів у машинобудуванні
ФІМ
гр. ТМ-121м
4 Мазур Юлія Олександрівна
Диплом ІІ ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу “Легка промисловість
ФЕМ
гр. ЕПМ-9
5 Дідківський Сергій Анатолійович
Диплом за ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Економіка підприємства і управління виробництвом
ФЕМ
гр. ЕП-30к
6 Мельниченко Оксана Юріївна
Диплом за ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Економіка підприємства і управління виробництвом
ФЕМ
гр. ЕП-28
7 Таргонська Наталія Олександрівна
Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з групи спеціальностей “Маркетинг, управління персоналом і економіка праці
ФЕМ
гр. УП-9

 

Участь студентів університету у
міжнародних та всеукраїнських конкурсах

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Факультет, група
1 Сокєріна Аліна Ігорівна
Диплом за I місце на Міжнародному конкурсі  дипломних робіт зі страхування в номінації “Страхова гра” (Казахстан, грудень 2011 р.)
ІОФ
гр. ФК-12
2 Прес Сергій Геннадійович
Диплом за наукову роботу “Аудит операцій, спрямованих на соціальний захист працюючих”, що увійшла до збірника кращих наукових робіт VI Всеукраїнського конкурсу наукових робіт серед студентської молоді
ІОФ
гр. ОА-60