Підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ,
ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКІВ ВАК УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

від 15.01.2003 р. № 7-05/1

 

Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови Президії ВАК України від 10.02.1999 р. № 1-02/3 «Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію». Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою Президії ВАК України від 22.05.1997 р. № 16/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв’язку з цим Президія Ви­щої атестаційної комісії України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
  2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.
  3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть
    у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
  4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зара­ховувати статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. З даної постанови.
  5. Встановити обов’язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про вне­сення видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та ра­діомовлення України.
  6. Зобов’язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до  ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
  7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій у фахових виданнях і подати Президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до переліку фахових видань.

 

 

Голова ВАК України                                                                          В.В. Скопенко

Вчений секретар ВАК України                                                         Л.М. Артюшин

 

Прикріплені документи:

ВИМОГИ ДО ОФОРЛЕННЯ СТАТЕЙ У ФАХОВИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ ЖДТУ

ПОЛОЖЕННЯ Про рецензування статей у фахових виданнях ЖДТУ

One thought on “Підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *