Конкурсний прийом до аспірантури та докторантури

Конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2011–2012 навчальний рік

Житомирський державний технологічний університет

оголошує

конкурсний прийом до аспірантури та докторантури  на 2011–2012 навчальний рік за науковими спеціальностями:

ДОКТОРАНТУРА

08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Докторантура має лише одну форму навчання – з відривом від виробництва. Термін навчання в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові  прикладні наукові дослідження.

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:

1) коштів:

 • Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищим навчальним закладом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

 • заяву установленої форми з письмовою згодою наукового консультанта від ЖДТУ;
 • особисту анкету установленої форми;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • 2 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома;
 • копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) подаються вступником особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються  докторантом особисто в десятиденний  термін після зарахування до докторантури.

Документи для вступу до докторантури приймаються з 1 червня до 15 вересня поточного року у відділ аспірантури і докторантури.

За довідками звертатись за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, Житомирський державний технологічний університет, відділ аспірантури (кімн. № 211), тел. 24-37-89.

Взаємозобов’язання докторанта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в угоді, якою передбачається своєчасне завершення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення докторантури та відповідальність сторін у разі невиконання умов угоди.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин докторант може бути відрахованим з докторантури.

Докторант, який був зарахований до докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість перебування в докторантурі згідно із законодавством України.

Термін перебування в докторантурі на загальних підставах не перевищує трьох років.

АСПІРАНТУРА

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

03.00.16 Екологія

05.02.08 Технологія машинобудування

05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи

05.13.03 Системи та процеси керування

05.13.07 Автоматизація процесів керування

05.15.01 Маркшейдерія

05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка

05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

1) коштів:

 • Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищим навчальним закладом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

 • заяву установленої форми з письмовою згодою передбачуваного наукового керівника від ЖДТУ;
 • анкету аспіранта установленої форми;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності). Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • медичну довідку  про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • 2 фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) з копією витягу із заліково-екзаменаційних відомостей з оцінками;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів). В такому випадку вступники звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів;
 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури;
 • ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Документи для вступу до аспірантури приймаються з 1 червня до 15 вересня у відділ аспірантури і докторантури.

Вступні іспити до аспірантури проводяться на очну та заочну форми навчання. Вступники складають вступні іспити з 01 жовтня до 05 листопада:

 • за спеціальністю (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній науковій спеціальності);
 • з філософії;
 • іноземної мови на вибір (англійської, німецької, французької);

Допуск до вступних випробувань до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних випробувань в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Взаємозобов’язання університету та аспіранта, який навчається за державним замовленням, визначаються в угоді, яку аспірант підписує з університетом протягом першого місяця навчання. Підставою для підписання угоди є направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість перебування в аспірантурі згідно із законодавством України.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ:

АСПІРАНТУРА

Зарахування до аспірантури проводиться на конкурсній основі на підставі результатів вступних іспитів на очну та заочну форми навчання з 1 грудня наказом ректора університету.

ДОКТОРАНТУРА

Відповідна кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

В окремих випадках вчена рада університету може встановлювати термін навчання в аспірантурі або перебування в докторантурі диференційовано – від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора університету. Зарахування до докторантури відбувається з 1 грудня.

За довідками звертатись за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, Житомирський державний технологічний університет, відділ аспірантури (кімн. № 211), тел. 24-37-89.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *