Про подання претендентів на призначення іменних стипендій Верховної Ради України

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 року № 774-V “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталаноновитіших молодих учених” призначається 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (далі – Стипендії) віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій, у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна.

Стипендії призначають з метою адресної  підтримки  молодих  учених,  створення  додаткових  можливостей  і  стимулів  для  проведення ними фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів науки.

Вік претендентів на отримання Стипендії станом на 1 червня року 2012  року не  повинен  перевищувати 35 років.

Стипендії можуть призначатися повторно.

Претенденти на отримання Стипендії висуваються з числа молодих учених, які проводять фундаментальні дослідження з пріоритетних напрямів науки і збагатили  її  визначними  науковими  здобутками.

Висунення претендентів на отримання  Стипендії  здійснюють вчені (науково-технічні) ради вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів акредитації, наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства, за письмовими рекомендаціями  не менш як двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями  претендента на зазначену Стипендію. Рішення про висунення претендентів на  отримання Стипендії приймається на засіданні вченої (науково-технічної)  ради вищого навчального закладу, наукової установи таємним голосуванням за умови, що  за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів вченої (науково-технічної) ради.

Просимо подати претендентів на призначення Стипендій до 10 травня 2012 року.

Вищий навчальний заклад, наукова установа на здобуття Стипендії  у 2013 році  разом  із супровідним листом  надсилає:

 1. Копотання про висунення претендента  на  призначення Стипендії,  в якому зазначаються його основні наукові здобутки, науковий рівень, значимість і визнання в Україні  та  за  її межами результатів проведених ним досліджень. Клопотання готується на бланку вищого навчального закладу, наукової установи, підписується її керівником  (ректором, директором)  і скріплюється печаткою.
 2. Витяг з протоколу вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, наукової  установи  про  висунення претендента на отримання Стипендії, підписаний керівником вищого навчального закладу, наукової установи та  її вченим  секретарем і скріплений  печаткою. У витягу з протоколу  обов’язково зазначаються склад вченої (науково-технічної) ради та дата її створення.
 3. Копію протоколу  таємного голосування  вченої ради з  підписами членів лічильної комісії, яка засвідчується підписом вченого секретаря вищого навчального закладу, наукової установи.
 4. Копію реєстраційної картки науково-дослідної роботи, у виконанні якої бере участь претендент на отримання Стипендії.
 5. Коротку анотацію роботи  (обсягом до 2-х  сторінок), яку виконує  претендент на отримання Стипендії.
 6. Особовий листок  по  обліку  кадрів  претендента.
 7. Список наукових публікацій претендента, засвідчений вченим секретарем вищого навчального закладу, наукової установи.
 8. Копії авторських свідоцтв, патентів, засвідчені вченим секретарем вищого навчального закладу, наукової установи.
 9. Копію диплома доктора або кандидата наук.
 10. Платіжні реквізити  карткового рахунку претендента у банку.

Претенденти на призначення Стипендії,  які успішно пройшли  захист  докторської дисертації, до вищезазначених матеріалів додають витяг з протоколу засідання  спеціалізованої вченої ради  для захисту докторських дисертацій про результати  захисту докторської дисертації.

Претенденти на  призначення  Стипендії, матеріали  докторської дисертації, яких прийнято до розгляду спеціалізованої вченої ради для  захисту  докторських дисертацій,  додають  також витяг з протоколу  засідання спеціалізованої вченої  ради  для  захисту докторських дисертацій про прийняття до розгляду його  дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук.

Документи претендентів, що не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються,  збереженню та поверненню не підлягають.

 

Директор департаменту                                                          О. В. Якименко

 
Телефон для консультацій:486-29-75

Конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2013 навчальний рік

Житомирський державний технологічний університет оголошує

конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2013 рік за науковими спеціальностями:

 

ДОКТОРАНТУРА

05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 

Докторантура має лише одну форму навчання – з відривом від виробництва. Термін навчання в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові  прикладні наукові дослідження.

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
1) коштів:

 • державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищим навчальним закладом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

 • заяву установленої форми з письмовою згодою наукового консультанта від ЖДТУ;
 • письмовий висновок наукового консультанта з оцінкою здатності вступника проводити на високому рівні наукові дослідження;
 • особисту анкету установленої форми;
 • список опублікованих після захисту кандидатської дисертації  наукових праць і винаходів за темою наукового дослідження (не менше 5 статей у фахових виданнях та не менше трьох тез доповідей);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • 2 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • довідку про середню місячну заробітну плату;
 • ксерокопію довідки про ідентифікаційний код;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі – докторська дисертація);
 • витяг з протоколу вченої ради факультету про затвердження напряму (теми) наукового дослідження;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома)

Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) подаються вступником особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються  докторантом особисто в десятиденний  термін після зарахування до докторантури.

Документи для вступу до докторантури приймаються з 1 червня до 15 вересня поточного року у відділ аспірантури і докторантури.

За довідками звертатись за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, Житомирський державний технологічний університет, відділ аспірантури (кімн. № 211), тел. 24-37-89.

Взаємозобов’язання докторанта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в угоді, якою передбачається своєчасне завершення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення докторантури та відповідальність сторін у разі невиконання умов угоди.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин докторант може бути відрахованим з докторантури.

Докторант, який був зарахований до докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість перебування в докторантурі згідно із законодавством України.

Термін перебування в докторантурі на загальних підставах не перевищує трьох років.

 

АСПІРАНТУРА

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
03.00.16 Екологія
05.02.08 Технологія машинобудування
05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи
05.13.07 Автоматизація процесів керування
05.15.01 Маркшейдерія
05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка
05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:
1) коштів:

 • Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищим навчальним закладом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

 • заяву установленої форми з письмовою згодою передбачуваного наукового керівника від ЖДТУ;
 • письмовий висновок наукового керівника з відображенням участі вступника у студентських наукових товариствах та оцінкою здатності вступника проводити на високому науковому рівні пошукові і прикладні наукові дослідження;
 • анкету аспіранта установленої форми;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (стаття, теза доповіді у науковому виданні за обраним науковим напрямом). Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • 2 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • ксерокопію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном,  – копію нострифікованого диплома);
 • ксерокопію витягу із заліково-екзаменаційних відомостей з оцінками);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • довідку про середню місячну заробітну плату;
 • ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

 

Документи для вступу до аспірантури приймаються з 1 червня до 15 вересня у відділ аспірантури і докторантури.

Вступні іспити до аспірантури проводяться на очну та заочну форми навчання. Вступники складають вступні іспити з 01 жовтня до 05 листопада:

 • за спеціальністю (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній науковій спеціальності);
 • з філософії;
 • іноземної мови на вибір (англійської, німецької, французької);

Допуск до вступних випробувань до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних випробувань в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Взаємозобов’язання університету та аспіранта, який навчається за державним замовленням, визначаються в угоді, яку аспірант підписує з університетом протягом першого місяця навчання. Підставою для підписання угоди є направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість перебування в аспірантурі згідно із законодавством України.

 

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ:

АСПІРАНТУРА

Зарахування до аспірантури проводиться на конкурсній основі на підставі результатів вступних іспитів на очну та заочну форми навчання з 1 грудня наказом ректора університету.

 

ДОКТОРАНТУРА

Відповідна кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури. Висновки кафедри подаються у відділ аспірантури для подальшого розгляду документів на науково-технічній раді університету до 01 жовтня.

Науково-технічна рада розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника та його наукового консультанта і приймає рішення щодо рекомендації вступника до докторантури з подальшим поданням матеріалів на розгляд вченої ради університету до 20 жовтня.

Вчена рада університету на підставі поданих висновків кафедри і НТР  щодо кожного вступника  приймає рішення про його зарахування до докторантури до 01 листопада.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора університету до 01 грудня.

 

За довідками звертатись за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, Житомирський державний технологічний університет, відділ аспірантури (кімн. № 211), тел. 24-37-89.

Оновлення: оголошено прийом до аспірантури і докторантури на 2012 рік зі спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, на умовах контракту, для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства.

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Кісєль О.О., Башинський С.І., Редчиць В.С. „Практикум з гірничої геометрії”

У навчальному посібнику розглянуто основні види проекції, які використовуються в гірничий геометрії, викладено основні питання геометризації родовищ корисних копалин, містяться індивідуальні завдання до розрахунково-графічних робіт, вимоги щодо їх оформлення ,а також приклади розв’язання задач.

Посібник розроблений із врахуванням вимог освітньо-професійної програми вищої освіти за напрямом підготовки ”Гірництво” денної та заочної форми навчання.

 

Ткачук Г.Ю. „Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу: сучасний стан та стратегія розвитку”Ткачук Г.Ю. „Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу: сучасний стан та стратегія розвитку”

Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методичних та організаційних аспектів формування конкурентоспроможних малих підприємств агро бізнесу з метою визначення сучасного стану та стратегії розвитку.

 

Кравець В.Г., Коробійчук В.В., Зубченко О.А. „Руйнування гірських порід вибухом”Кравець В.Г., Коробійчук В.В., Зубченко О.А. „Руйнування гірських порід вибухом”

У навчальному посібнику розглянуто комплекс питань з виконання вибухових робіт на кар’єрах. Наведено відомості про сучасні промислові вибухові речовини і засоби підривання, умови їх використання. Дано опис сучасних способів і методів ведення вибухових робіт на кар’єрах при миттєвому та короткосповільненому підриванні, наведено методику та приклади розрахунку вибухових мереж, параметрів подовжених і зосереджених зарядів розпушення та викидання, викладено питання організації, механізації та безпечного ведення вибухових робіт.

 

Кравець В.Г., Коробійчук В.В., Зубченко О.А. „Руйнування гірських порід вибухом”Євдокимов В.В., Легенчук С.Ф., Грицишен Д.О. „Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель”

Глобалізацій ні перетворення вимагають нового підходу до розвитку бухгалтерського обліку як інструменту подолання негативних соціально-економічних наслідків перших. В таких умовах актуальним стають проблеми пошуку нових концепцій розвитку бухгалтерського обліку, який би забезпечив стійкий розвиток економічних відносин. Якісно новим підходом у розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку в умовах глобалізації є ісламська модель бухгалтерського обліку. Ґрунтовні дослідження в частині теорії, методології та практики бухгалтерського обліку в країнах зони поширення ісламу наведені у монографії.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Навчання/стажування за кордоном за програмою МОНмолодьспорту

6 квітня об 11:30 в ауд. 248 відбудеться презентація програми МОНмолодьспорту щодо особливостей отримання стипендій для навчання в магістратурі, аспірантурі/докторантурі та наукового стажування в провідних зарубіжних ВНЗ.

Запрошуються студенти старших курсів, аспіранти/докторанти, викладачі технічних факультетів.

Відділ міжнародних зв’язків

Привітання переможцю Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Вітаємо переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2011/2012 н.р. у галузі наук «Обробка матеріалів у машинобудуванні» студента 5 курсу ФІМ групи ТМ-121м Сироїда Євгенія Сергійовича та його наукового керівника к.т.н., проф. Лоєва Володимира Юхимовича.

Сироїд Євгеній Сергійович

Ознайомчий візит в рамках проекту ТЕМПУС «MPAM»

Протягом 12-16 березня 2012 р. доцент кафедри автоматизації та комп’ютеризованих технологій Крижанівська Ілона Володимирівна, як представник робочої групи відповідальної за розробку спільної магістерської програми за профілем «Мехатроніка», в рамках реалізації проекту за програмою Темпус “Подвійний магістерський ступінь з автоматизації/мехатроніки в ЄС – країнах партнерах” (EU-PC Double Degree Master Program in Automation/Mechatronics, MPAM) в складі делегації представників ВНЗ України та Росії, членів проекту, взяла участь в ознайомчому візиті до Технічного університету м. Ліберець (Чехія).

Під час перебування в даному університеті делегати ознайомилися з особливостями викладання дисциплін за профілем «Мехатроніка», системою організації освітнього процесу в ВНЗ Чехії. 

Відділ міжнародних зв’язків

Науково-практична конференція «Християнство в контексті формування української культури та духовності»

27 березня 2012 року на базі Житомирського державного університету ім. Івана Франка відбулася науково-практична конференція «Християнство в контексті формування української культури та духовності».

Організаторами конференції виступили: Інститут проблем регіональної політики і сучасної політології (м. Київ) та Житомирський обласний науково-методичний центр культурно-інформаційного забезпечення, туризму та екскурсійної діяльності.

Участь в конференції взяв представник Житомирського державного технологічного університету проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку, доктор економічних наук, професор Віктор Валерійович Євдокимов.

Конференція проходила під головуванням доктора філософських наук, професора, ректора Житомирського державного університету ім. Івана Франка Петра Юрійовича Сауха. Обговорення проводилося в наступних напрямах: Християнство в контексті внутрішньо культурних процесів в Україні, в частині якого піднімалися питання Християнства як чинника етноконфесійної ідентифікації, його місця в системі міжконфесійних відносин та значення в розв’язанні внутрішньоцерковних конфліктів; Християнство в «плинному світі», а саме його взаємозв’язок з владою, законом та ринковою економікою; Християнство та питання солідарності і ненасильства, що стосувався проблем християнської та соціальної солідарності, ідеї відкритості людини до добра і зла, поєднання святості з войовничою любов’ю.

В конференції приймали участь представники влади, науковці, громадські діячі та представники релігійних конфесій.